WWW.BOOK.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Books, dissertations, abstract
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«Ecolabel - Sintef 110-0234 - EN 13240 / / / Version 1 Dansk _ Tillykke med din nye Asgård ...»

-- [ Page 1 ] --

Asgård 8

Brugsvejledning • Bedienungsanleitung • User Manual • Eldningsinstruktion • Mode d’emploi

Ecolabel - Sintef 110-0234 - EN 13240

www.aduro.dk / www.aduro.no / www.adurofire.de / www.aduro.fr

Version 1

Dansk

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Tillykke med din nye Asgård brændeovn!

For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Asgård brændeovn, er det vigtigt, at du læser betjeningsvejledningen grundigt, inden brændeovnen installeres og tages i brug.

1.0 Generelt

1.1 Godkendelser Asgård 8 opfylder den europæiske standard EN 13240 samt Norsk standard NS 3058 og er dermed godkendt til montering og brug i Europa. Produktdokumentation for Norge har Sintef nr. 110-0234 og kan downloades fra www.aduro.no eller på www.nbl.sintef.no. Produktionen er samtidig underlagt ekstern kvalitetskontrol. Asgård 8 er yderligere Svanemærket, hvilket understreger, at brændeovnen er blandt de mindst miljøbelastende på markedet og produceres på en miljømæssig forsvarlig måde. DoP (Declaration of Performance) findes på www.aduro.dk.

1.2 Tekniske data Nominel effekt 5 kW Røgafgang Ø150 mm top/bag Mål (HxBxD) 900 x 503 x 368 mm Højde røgstuds over gulv 861 mm Afstand fra centrum røgstuds til bagkant ovn 186 mm Vægt 100 Materiale Pladejern Brændsel Træ og træbriketter Brændelængde max. 32 cm Konvektionsovn Primær-, sekundær- og tertiær lufttilførsel Rudeskyl Askeskuffe Virkningsgrad 81,6% Skorstenstræk 12 Pa

Maksimal afbrændingsmængde per time:

- Træ ca. 2,4 kg Varmeeffekt i bygninger med

- Optimal isolering 130 m2

- Gennemsnitlig isolering 90 m2

- Dårlig isolering 50 m2

1.3 VIGTIGT: SERIENUMMER På brændeovnen er der angivet et serienummer nederst på typeskiltet bag på ovnen. Vi anbefaler, at du noterer nummeret inden montering. Af hensyn til garantien og ved øvrige henvendelser er det vigtigt, at du kan oplyse dette nummer.

P/Nr.

-2Hjemtransport Ved hjemtransport af brændeovnen skal den stå lodret op. Hvis du vil lægge den ned, er det vigtigt at fjerne løse dele fra brændkammeret, dvs. støbejernsrist og løse ildfaste sten og tage askeskuffen ud. Alternativt kan du lade de ildfaste sten og støbejernsristen blive i brændkammeret og herefter fylde det op med overskudsemballage, så de løse dele fastholdes.

Brug venligst træ fra emballeringen til første optænding. Plasticemballagen smides ud.

2.0 Installation af brændeovnen Du må gerne selv installere din brændeovn – det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle lokale forordninger og regler, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation af brændeovnen. Du kan også søge råd om installation hos din forhandler.

Bemærk: Brændeovnen må først tages i brug, når den er godkendt af den lokale skorstensfejer.

PRØVNINGSATTEST

Efter godkendelse skal skorstensfejeren underskrive prøvningsattesten (se side 9), som dokumentation for, at ovnen opfylder miljøkravene i henhold til Brændeovnsbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. juni 2008.

For Norge: Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Huseier står selv ansvarlig for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt på en forskriftsmessig måte og er forpligtet til at få installasjonen inspisert og sikkerheten bekreftet av en kvalifisert kontrollør. Lokalt feiervesen må informeres dersom installasjonen medfører endret feiebehov.

2.1 Ovnens placering/afstandskrav Kun når ovnen placeres op ad brændbart materiale, stilles der krav til afstand. Se nedenstående skema og illustration. Står brændeovnen op ad en murstensvæg eller andre ikke brændbare materialer, er der ingen minimumskrav til afstand. Af hensyn til rengøringen og for den bedste udnyttelse af konvektionsluften anbefales det dog at holde cirka 5-10 cm afstand til væggen.

I Norge gjelder følgende regler: Ved plassering mot forskriftsmessig brannmur skal avstanden minimum være 10 cm bak og 10 cm til siden.

Afstand til brændbart materiale

–  –  –

-3

–  –  –

Bemærk: at brændeovnen skal installeres på et gulv med tilstrækkelig bæreevne. Hvis den eksisterende konstruktion ikke opfylder denne forudsætning, skal der foretages passende foranstaltninger (fx belastningsfordelende plade) for at opnå dette.

For at en brændeovn kan placeres på et brændbart materiale som f.eks. trægulv eller gulvtæppe, er et ikke brændbart underlag nødvendigt. Gulvpladens størrelse afhænger af brændeovnens størrelse og skal minimum dække 30 cm foran brændeovnen og 15 cm til hver side.

I Norge er det ikke et krav at gulvplaten skal dekke 15 cm til hver side. Vi anbefaler imidlertid, at gulvplaten minimum dekker 5-10 cm til siden.

2.2 Rørtilslutning Asgård 8 er fra fabrikken monteret med røgafgang i toppen. Ønskes røgafgang bagud tages den runde plade af bagpladen øverst bag på ovnen og derefter afmonteres dækpladen, der fra fabrikken er monteret ved bagudgangen. Dækpladen monteres herefter på topafgangen indefra. Topafgangen afsluttes med en pynteplade, som ligger i askeskuffen. Til Asgård brændeovne anvendes et røgrør med en diameter på 150 mm.

2.3 Tilslutning til muret skorsten Hvis brændeovnen skal tilsluttes en muret skorsten, benyttes bagudgangen eller et buet røgrør via topafgangen.

Efter opmåling laves hul i skorstenen, hvor murbøsningen placeres og mures tæt med pejsemørtel. Herefter placeres brændeovnen, og røgrøret sættes på plads. Der lægges en tynd pakning mellem røgrør og murbøsning for at tætne samlingerne. Røgrøret skal gå 5-10 cm ind i murbøsningen, men må ikke gå ind og blokere for åbningen i skorstenen (se illustration nedenfor).

X Læs eventuelt mere om de danske regler i Bygningsreglement for småhuse udgivet af Byggestyrelsen.

Brændeovnen kan tilsluttes til en skorsten med flere påmonterede varmekilder.

-4Fyring i brændeovnen

3.1 Vigtige sikkerhedsoplysninger  Brændeovnen bliver varm under brug, og der skal derfor udvises fornøden forsigtighed.

 Opbevar aldrig let antændelige væsker som benzin i nærheden af brændeovnen og anvend aldrig let antændelige væsker til at antænde brændet i brændeovnen.

 Tøm aldrig askeskuffen, når brændeovnen er varm. Der kan ligge gløder i askeskuffen i op til 24 timer efter, at ilden er gået ud. Vent derfor med at tømme askeskuffen til du er sikker på, at der ingen gløder er i asken.

 Lågen skal være lukket, mens brændeovnen bruges. Kun de første minutter under optænding kan lågen stå på klem.

 I tilfælde af skorstensbrand: luk alle spjæld på brændeovnen og ring til brandvæsenet.

3.2 Hvilket træ er egnet til fyring?

Træ og træbriketter. Vi anbefaler at bruge kløvet løvtræ, der har været opbevaret mindst 1 år udendørs under tag.

Træ, der opbevares indendørs, har tendens til at blive for tørt og dermed afbrænde for hurtigt. Træet skal helst fældes om vinteren, for da er meget af fugtigheden i træet trukket ned i rødderne. For at opnå optimal afbrænding må træets fugtighed ikke overstige 18 %, hvilket svarer til ca. et års opbevaring udendørs under tag. Træets fugtighed kan måles ved hjælp af en fugtmåler eller ved at smøre opvaskemiddel i den ene ende af træet og puste i den anden ende. Hvis træet er tørt nok, vil der komme sæbebobler. Træet kløves i stykker med en diamater på ca.

10 cm og en brændelængde på max 32 cm. Ved anvendelse af for fugtigt træ reduceres ovnens virkningsgrad betydeligt og partikelemissionen øges.

Det er forbudt at afbrænde lakeret træ, imprægneret træ, spånplader, papir og andet affald. Afbrænding af disse materialer skader både miljøet, brændeovnen og dit helbred. Fossile brændsler må ikke anvendes.

3.3 Hvordan tænder jeg op i min brændeovn?

Optændingen er meget afgørende for en hurtig og effektiv start på forbrændingen.

1) Åbn for opstartsspjældet/primærspjældet nederst på lågen og sekundærluften/sekundærspjældet øverst på lågen. Primærspjældet bruges i starten til at få bålet i gang, mens sekundærluften holder bålet ved lige.

Sekundærluften er lukket, når spjældet er skubbet helt til venstre og åben, når spjældet er skubbet til højre.

Nedenstående illustration viser brændeovnen set fra fronten med angivelse af spjældene.

2) Læg et kløvet stykke træ på tværs i brændkammeret og placer to optændingsbriketter op ad træet. Tænd briketterne og læg hurtigt et nyt stykke kløvet træ tæt op af briketterne og et par små stykker træ på tværs ovenpå. Der skal kunne komme luft til briketterne samtidig med, at træstykkerne skal ligge tæt og ”varme” hinanden.

3) Hold lågen ca. 1 cm på klem, indtil glasset er så varmt, at du ikke længere kan røre det. Luk herefter lågen.

Når der er klare synlige flammer, og ilden har godt fat, lukkes for primærspjældet.

-5

–  –  –

På www.aduro.dk / www.aduro.no under „Aduro brændeovne“ / „Aduro peisovner“ kan du finde en film, som giver råd om optænding og fyring i brændeovnen.

Bemærk: betjeningsgreb bliver varme, når brændeovnen bruges. Anvend derfor den medfølgende handske til betjening af ovnen.

3.4 Første optænding Ovnen er pakket i emballage som kan genbruges (træ og plast). Dette skal bortskaffes i henhold til national bestemmelse vedr. bortskaffelse af affald. Træet fra emballagen kan eventult saves i mindre stykker og bruges ved første optænding.

De første gange brændeovnen anvendes, kan der forekomme røg og lugtgener fra brændeovnen, hvilket er ganske normalt. Det skyldes, at den varmefaste maling hærder. Sørg derfor for tilstrækkelig udluftning i denne periode. Det er ligeledes vigtigt at fyre forsigtigt de første 2-3 gange, da brændeovnen herved kan udvide sig langsomt. Desuden bør du være opmærksom på, at ovnen under opvarmning og nedkøling kan give nogle såkaldte „klikkelyde“, a la når du hælder kogende vand i en vask. Disse skyldes de store temperaturforskelle, som materialet udsættes for.

Under første optænding, som bør foretages med ca. 1 kg træ, er det ligeledes en god ide at lade lågen stå på klem, og den må ikke lukkes, før ovnen er kold. Dette bør gøres for at forhindre, at pakningen klistrer fast på selve ovnen.

3.5 Hvordan fyrer jeg i min brændeovn?

Brændeovnen er beregnet for intermitterende forbrænding. Det betyder, at hver påfyring brændes ned til gløder, før der genpåfyres.

For at få den bedste forbrænding skal du regulere effekten/varmemængden med brændslet. Små stykker brænde giver kraftigere forbrænding end store stykker brænde, da overfladen er større, og der bliver frigivet mere gas.

Dernæst afgør mængden af træ i brændkammeret også forbrændingen. Til normal brug bør du ikke lægge mere end to stykker træ ind. Hvis du ønsker en høj effekt, kan du lægge mere træ på. Den nominelle varmeydelse opnås ved at påfyre ca. 2 kg træ pr. time.

3.6 Sekundærspjæld Sekundærspjældet øverst på lågen skal altid være åbent, mens der fyres i brændeovnen. Med dette spjæld kan du tilpasse brændeovnen til skorstenstrækket og den varmeeffekt, som du ønsker. Mod højre skruer du op for lufttilførslen og mod venstre skruer du ned. Brændeovnen fungerer under normale omstændigheder med dette

-6spjæld mellem 60 % og 100 % åbent. Du må aldrig lukke så langt ned for luftspjældet, at flammerne går ud. Der skal altid være synlige flammer for at opnå en ren og effektiv forbrænding. Rudeskyllet, der forhindrer sod på glasset, styres ligeledes af dette spjæld.

Hvis man ønsker at betjene ovnen med laveste ydelse – dvs. omkring 3 kW skal man lukke sekundærspjældet næsten helt, 45 minutter efter at træet er fyret ind. På dette tidspunkt er der kun få flammer og ovnen kan brænde rent ved hjælp af tertiærluften bagerst i brændkammeret.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |


Similar works:

«Forschungsseminar: Neuere psychologische Fachliteratur Lv-Leiter: Ao. Univ. Prof. Dr. Karl Leidlmair SS 2007 Seminararbeit: Embodied Knowledge Implizites Wissen Schweiger Alexandra 0315550 Schiwon Nadja 0315140     Seite 1  Forschungsseminar: Neuere psychologische Fachliteratur SS 2007 INHALTSVERZEICHNIS 1. Implizites Wissen 1.1 Abgrenzung zu explizitem Wissen 1.2 SECI-Modell 1.2.1 Transformation des Wissens 1.2.2 Die 2 Dimensionen des Wissens 1.3 Wissensmodellierung 1.4 Semantische Lücke...»

«ÚJ – Márai program keretében beszerzett, – olvasóink ajándékaként kapott, vagy vásárolt KÖNYVEINKből 2013 november-december Michael Citrin Tracy Mack A csodálatos Zalinda fivérek esete (Sherlock Holmes és a Baker Streeti Vagányok 1) „A Sherlock Holmes-regények fontos háttérszereplői a lelkes és agyafúrt londoni utcagyerekek, akiknek segítségét gyakran veszi igénybe a legendás detektív. Az amerikai szerzőpáros, mindketten fanatikus Sherlock Holmes-rajongók...»

«FREIE UNIVERSITÄT BERLIN FACHBEREICH ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT UND PSYCHOLOGIE WIE RELEVANT KANN INFORMELLE KOMMUNIKATION FÜR LERNENDE ORGANISATIONEN SEIN? Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Philosophie (Dr. phil.) vorgelegt von DIPL. PSYCH. VANESSA VON THENEN MENNA BARRETO Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Universität Berlin WIE RELEVANT KANN INFORMELLE KOMMUNIKATION FÜR LERNENDE ORGANISATIONEN SEIN? Dissertation zur Erlangung des...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/272679681 Textual emotion potential, fiction feelings, and immersion: an fMRI study testing the neurocognitive poetics model of literary reading Thesis · January 2015 DOI: 10.13140/2.1.2910.0320 READS 1 author: Chun-Ting Hsu Pennsylvania State University 5 PUBLICATIONS 56 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Chun-Ting Hsu Retrieved on: 17 May 2016 Fachbereich Erziehungswissenschaft...»

«p.1 Emancipating People A Sermon by Dr. Robert Franklin, President Emeritus of Morehouse College University Public Worship Stanford Memorial Church March 17, 2013 Dr. Robert M. Franklin: I wish to thank and affirm the leadership of Dean Scotty McLennan. As he noted earlier, during the 1970's we were fellow students in a clinical pastoral education program on the other coast, at a certain New England University that will go unnamed. All who know and admire Scotty are pleased that he has been for...»

«Medizinische Fakultät der Charité – Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin Forschungsgruppe Psychosomatische Rehabilitation Leiter: Prof. Dr. med. M. Linden WEISHEITSTRAINING ZUR STEIGERUNG DER BELASTUNGSVERARBEITUNGSKOMPETENZ BEI REAKTIVEN PSYCHISCHEN STÖRUNGEN MIT VERBITTERUNGSAFFEKTEN Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades Doctor rerum medicarum der Charité – Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin vorgelegt von Dipl.-Psych. Kai Baumann aus...»

«Körperorientierte Psychotherapie Grundlagen Claudia Fliß 1. Die Situation der Therapiemethode im wissenschaftlichen Umfeld Die körperorientierte Psychotherapie ist eine tiefenpsychologisch fundierte Methode und enthält in ihren theoretischen Konzepten wesentliche Elemente der Psychoanalyse. Als Methode ist sie bisher wissenschaftlich nicht anerkannt. Die Ursachen sind vermutlich verschiedenartig. Eine der Ursachen mag darin liegen, dass sich Reich, ein Schüler Freuds, mit seiner Methode...»

«Branchenbericht Entertainment Basis: internet facts 2010-II AGOF Branchenbericht Entertainment Seite 1 © AGOF e. V. November 2010 Inhalt Branchenbericht „Entertainment“ 0. Vorwort 1. Zielsetzung / Studiensteckbrief 2. Vorstellung der Kundenpotenziale 2.1. Generelles Produktinteresse 2.2. Online-Informationssuche 2.3. Online-Kauf 2.4. Online-Information UND Online-Kauf 3. Nutzerstrukturen 3.1. Geschlecht 3.2. Alter 3.3. Berufstätigkeit 3.4. Haushaltsnettoeinkommen 3.5. Haushaltsführer /...»

«Einleitung Die ghanaische Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Dies hat besonders auf junge Menschen und ihre Zukunft Auswirkungen. Viele verlassen auf der Suche nach Arbeit ihre Heimatdörfer und ziehen in die urbanen Zentren. Oft finden sie sich arbeitslos oder als schlecht bezahlte Tagelöhner in den Randgebieten der Ballungszentren wieder. Entwurzelung ist die Folge. Es ist eine kleine Minderheit, die sich auch unter diesen schwierigen Bedingungen ihren...»

«PIERRE SWIGGERS LA LINGUISTIQUE DE KARL JABERG: LA GÉOGRAPHIE LINGUISTIQUE NOURRIE PAR LA SOCIOLOGIE ET LA PSYCHOLOGIE DU LANGAGE „Soviel aber dürfen wir von der de Saussure’schen Grundanschauung behalten: Die Sprache ist zunächst als sprachliches und dann erst als psychologisches oder soziales oder ästhetisches oder kulturhistorisches Phänomen zu betrachten. Wer das Pferd am Schwanz aufzäumt, läuft Gefahr, schon beim Aufsteigen abgeworfen zu werden”. (Jaberg 1925) INTRODUCTION...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.book.dislib.info - Free e-library - Books, dissertations, abstract

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.