WWW.BOOK.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Books, dissertations, abstract
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |

«Ecolabel - EN 13240 / / / Version 1 Dansk _ Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få ...»

-- [ Page 1 ] --

Aduro 15 & 15-1

Brugsvejledning • Bedienungsanleitung • User Manual •

Eldningsinstruktion • Mode d’emploi

Ecolabel - EN 13240

www.aduro.dk / www.aduro.no / www.adurofire.de / www.aduro.fr

Version 1

Dansk

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Tillykke med din nye Aduro brændeovn!

For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt, at du læser betjeningsvejledningen grundigt, inden brændeovnen installeres og tages i brug.

1.0 Generelt

1.1 Godkendelser Aduro 15/15-1 opfylder den europæiske standard EN 13240 samt Norsk standard NS 3058 og er dermed godkendt til montering og brug i Europa. Produktionen er samtidig underlagt ekstern kvalitetskontrol. Aduro 15/15-1 er yderligere Svanemærket, hvilket understreger, at brændeovnen opfylder de stengeste miljøkrav og produceres på en miljømæssig forsvarlig måde. DoP (Declaration of Performance) findes på www.aduro.dk.

1.2 Tekniske data Nominel effekt 6,5 kW Røgafgang Ø150 mm top/bag Mål (HxBxD) 840 x 779 x 366 / 795 x 779 x 366 (Aduro 15-1) mm Højde røgstuds over gulv, topafgang 820 / 775 (15-1) mm Afstand fra centrum røgstuds til bagkant 185 mm ovn Vægt 89 / 86 kg (Aduro 15-1) Materiale Pladejern Brændsel Træ og træbriketter Brændelængde max. 50 cm Konvektionsovn Primær-, sekundær- og tertiær lufttilførsel Rudeskyl Askeskuffe Virkningsgrad 78% Skorstenstræk 12 Pa

Maksimal afbrændingsmængde per time:

- Træ Ca. 3,1 kg Varmeeffekt i bygninger med

- Optimal isolering 150 m

- Gennemsnitlig isolering 100 m

- Dårlig isolering 60 m

1.3 VIGTIGT: PRODUKTIONSNUMMER På brændeovnen er der angivet et produktionsnummer nederst på typeskiltet bag på ovnen. Vi anbefaler, at du noterer nummeret i nedenstående felt inden montering. Af hensyn til garantien og ved øvrige henvendelser er det vigtigt, at du kan oplyse dette nummer.

P/ Nr.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1.4 Hjemtransport Ved hjemtransport af brændeovnen skal den helst stå lodret op. Hvis du vil lægge den ned, er det vigtigt at fjerne løse dele fra brændkammeret, dvs. støbejernsrist og løse ildfaste sten, samt tage askeskuffen ud. Alternativt kan du lade de ildfaste sten og støbejernsristen blive i brændkammeret og herefter fylde det op med overskudsemballage, så de løse dele fastholdes.

Brug venligst træ fra emballeringen til første optænding. Plasticemballgen smides ud.

2.0 Installation af brændeovnen Du må gerne selv installere din brændeovn – det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle lokale forordninger og regler, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation af brændeovnen. Du kan også søge råd om installation hos din forhandler.

Bemærk: Brændeovnen må først tages i brug, når den er godkendt af den lokale skorstensfejer.

PRØVNINGSATTEST

Efter godkendelse skal skorstensfejeren underskrive prøvningsattesten (se side 11), som dokumentation for, at ovnen opfylder miljøkravene i henhold til Brændeovnsbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. juni 2008.

For Norge: Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Huseier står selv ansvarlig for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt på en forskriftsmessig måte og er forpligtet til at få installasjonen inspisert og sikkerheten bekreftet av en kvalifisert kontrollør. Lokalt feiervesen må informeres dersom installasjonen medfører endret feiebehov.

2.1 Ovnens placering/afstandskrav Kun når ovnen placeres op ad brændbart materiale, stilles der krav til afstand. Se nedenstående skema og illustration. Står brændeovnen op ad en murstensvæg eller andre ikke brændbare materialer, er der ingen minimumskrav til afstand. Af hensyn til rengøringen og for den bedste udnyttelse af konvektionsluften anbefales det dog at holde cirka 5-10 cm afstand til væggen.

I Norge gjelder følgende regler: Ved plassering mot forskriftsmessig brannmur skal avstanden minimum være 10 cm bak og 10 cm til siden.

Afstand til brændbart materiale

–  –  –

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Bemærk: at brændeovnen skal installeres på et gulv med tilstrækkelig bæreevne. Hvis den eksisterende konstruktion ikke opfylder denne forudsætning, skal der foretages passende foranstaltninger (fx belastningsfordelende plade) for at opnå dette.

For at en brændeovn kan placeres på et brændbart materiale som f.eks. trægulv eller gulvtæppe, er et ikke brændbart underlag nødvendigt. Gulvpladens størrelse afhænger af brændeovnens størrelse og skal minimum dække 30 cm foran brændeovnen og 15 cm til hver side. I Norge er det ikke et krav, at golvplattan skal dekke 15 cm till var sida. Vi anbefaler imidlertid, at golvplattan minimum dekker 5-10 cm till sidan.

2.2 Rørtilslutning Aduro 15/15-1 er fra fabrikken monteret med røgafgang i toppen. Ønskes røgafgang bagud tages den runde plade af bagpladen og varmeskjoldet øverst bag på ovnen og derefter byttes røgstudsen (der sidder ved topafgangen oven på ovnen) med dækpladen (der dækker bagudgangen). Topafgangen afsluttes med en pynteplade, som ligger i askeskuffen. Til Aduro brændeovne anvendes et røgrør med en diameter på 150 mm.

2.3 Tilslutning til muret skorsten Hvis brændeovnen skal tilsluttes en muret skorsten, benyttes bagudgangen eller et buet røgrør via topafgangen.

Efter opmåling laves hul i skorstenen, hvor murbøsningen placeres og mures tæt med pejsemørtel. Herefter placeres brændeovnen, og røgrøret sættes på plads. Der lægges en tynd pakning mellem røgrør og murbøsning for at tætne samlingerne. Røgrøret skal gå 5-10 cm ind i murbøsningen, men må ikke gå ind og blokere for åbningen i skorstenen (se illustration nedenfor).

X Læs eventuelt mere om de danske regler i Bygningsreglement for småhuse udgivet af Byggestyrelsen.

Brændeovnen kan tilsluttes til en skorsten med flere påmonterede varmekilder.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

2.4 Sikkerhedswire

Med ovnen følger en sikkerhedswire. Denne monteres på følgende måde (se nedenstående illustration):

1.Monter beslaget på væggen ud for midten af ovnen:

For Aduro 15: ca. 53 cm over gulvplade For Aduro 15-1: ca. 48,5 cm over gulvplade

2. Kør sikkerhedswiren igennem de to aflange huller i bagpladen på ovnen, samt igennem øjet på vægbeslaget.

Wireenderne samles løst i den firkantede wirelås.

3. Juster længden af wiren og spænd wirelåsen. Overskydende wire klippes af. Hvis wiren ønskes helt stram, kan ovnen midlertidigt skubbes lidt ind mod væggen, mens wiren spændes.

2.5 Demontering af bagplade

1. Afmonter de to skruer der er placeret midt på bagpladen.

2. Løft op i flangerne i højre side af bagpladen.

3. Drej bagpladen ud. Bagpladen kan nu frigøres i modsatte side.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3.0 Fyring i brændeovnen

3.1 Vigtige sikkerhedsoplysninger  Brændeovnen bliver varm under brug, og der skal derfor udvises fornøden forsigtighed.

 Opbevar aldrig let antændelige væsker som benzin i nærheden af brændeovnen og anvend aldrig let antændelige væsker til at antænde brændet i brændeovnen.

 Tøm aldrig askeskuffen, når brændeovnen er varm. Der kan ligge gløder i askeskuffen i op til 24 timer efter, at ilden er gået ud. Vent derfor med at tømme askeskuffen til du er sikker på, at der ingen gløder er i asken.

 Lågen skal være lukket, mens brændeovnen bruges. Kun de første minutter under optænding kan lågen stå på klem.

 I tilfælde af skorstensbrand: luk alle spjæld på brændeovnen og ring til brandvæsenet.

3.2 Hvilket træ er egnet til fyring?

Træ og træbriketter. Vi anbefaler at bruge kløvet løvtræ, der har været opbevaret mindst 1 år udendørs under tag.

Træ, der opbevares indendørs, har tendens til at blive for tørt og dermed afbrænde for hurtigt. Træet skal helst fældes om vinteren, for da er meget af fugtigheden i træet trukket ned i rødderne. For at opnå optimal afbrænding må træets fugtighed ikke overstige 18 %, hvilket svarer til ca. et års opbevaring udendørs under tag. Træets fugtighed kan måles ved hjælp af en fugtmåler eller ved at smøre opvaskemiddel i den ene ende af træet og puste i den anden ende. Hvis træet er tørt nok, vil der komme sæbebobler. Træet kløves i stykker med en diamater på ca.

10 cm og en brændelængde på max 50 cm. Ved anvendelse af for fugtigt træ reduceres ovnens virkningsgrad betydeligt og partikelemissionen øges.

Det er forbudt at afbrænde lakeret træ, imprægneret træ, spånplader, papir og andet affald. Afbrænding af disse materialer skader både miljøet, brændeovnen og dit helbred. Fossile brændsler må ikke anvendes.

3.3 Hvordan tænder jeg op i min brændeovn?

Optændingen er meget afgørende for en hurtig og effektiv start på forbrændingen.

1) Åbn for opstartsspjældet/primærspjældet nederst under lågen og sekundærluften/sekundærspjældet øverst bag lågen. Primærspjældet bruges i starten til at få bålet i gang, mens sekundærluften holder bålet ved lige. Nedenstående illustration viser brændeovnen set fra fronten med angivelse af spjældene.

2) Læg et kløvet stykke træ på tværs i brændkammeret og placer to optændingsbriketter op ad træet. Tænd briketterne og læg hurtigt et nyt stykke kløvet træ tæt op af briketterne og et par små stykker træ på tværs ovenpå. Der skal kunne komme luft til briketterne samtidig med, at træstykkerne skal ligge tæt og ”varme” hinanden.

3) Hold lågen ca. 1 cm på klem, indtil glasset er så varmt, at du ikke længere kan røre det. Luk herefter lågen.

Når der er klare synlige flammer, og ilden har godt fat, lukkes for primærspjældet nederst under lågen.

–  –  –

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Bemærk: betjeningsgreb bliver varme, når brændeovnen bruges. Anvend derfor den medfølgende handske til betjening af ovnen.

3.4 Første optænding Ovnen er pakket i emballage som kan genbruges (træ og plast). Dette skal bortskaffes i henhold til national bestemmelse vedr. bortskaffelse af affald. Træet fra emballagen kan eventult saves i mindre stykker og bruges ved første optænding.

De første gange brændeovnen anvendes, kan der forekomme røg og lugtgener fra brændeovnen, hvilket er ganske normalt. Det skyldes, at den varmefaste maling hærder. Sørg derfor for tilstrækkelig udluftning i denne periode. Det er ligeledes vigtigt at fyre forsigtigt de første 2-3 gange, da brændeovnen herved kan udvide sig langsomt.

Desuden bør du være opmærksom på, at ovnen under opvarmning og nedkøling kan give nogle såkaldte „klikkelyde“, a la når du hælder kogende vand i en vask. Disse skyldes de store temperaturforskelle, som materialet udsættes for.

Under første optænding, som bør foretages med ca. 1 kg træ, er det ligeledes en god ide at lade lågen stå på klem, og den må ikke lukkes, før ovnen er kold. Dette bør gøres for at forhindre, at pakningen klistrer fast på selve ovnen.

3.5 Hvordan fyrer jeg i min brændeovn?

Brændeovnen er beregnet for intermitterende forbrænding. Det betyder, at hver påfyring brændes ned til gløder, før der genpåfyres.

For at få den bedste forbrænding skal du regulere effekten/varmemængden med brændslet. Små stykker brænde giver kraftigere forbrænding end store stykker brænde, da overfladen er større, og der bliver frigivet mere gas.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |


Similar works:

«Moritoyo Onishi Maik Maurer Katharina Kirner Udo Lindemann (editors) Gain competitive advantage by managing complexity Proceedings of the 14th International DSM Conference Kyoto, Japan 2012 Onishi, Maurer, Kirner, Lindemann Proceedings of the 14th International DSM Conference Kyoto, Japan 2012 The Editors: Moritoyo Onishi Maik Maurer Katharina Kirner Udo Lindemann Distributed by Carl Hanser Verlag Postfach 86 04 20, 81631 Munich, Germany Fax: +49 (89) 98 48 09 www.hanser.de The use of general...»

«TV 322 Infrarot Thermometer Infrared Thermometer Deutsch 2 English 7 D Bedienungsanleitung Einführung Sehr geehrter Kunde, mit dem Kauf eines Testboy®-Produktes haben Sie eine sehr gute Entscheidung getroffen, für die wir Ihnen danken. Testboy® Dieser Name steht auf dem Gebiet der Messund Prüfgeräte für überdurchschnittliche Qualitätsprodukte, die sich durch fachliche Kompetenz, außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und Innovation auszeichnen. Vom ambitionierten HobbyElektroniker bis...»

«Freie Deutsche Jugend Gruppe München www.FDJ.de muenchen@FDJ.de 02.04.2015 Werte Kollegen, Freunde und Genossen, wir wenden uns an euch, um euch über aktuelle antidemokratische Maßnahmen der Behörden in München und Angriffe gegen die Freie Deutsche Jugend (FDJ), eine Jugendorganisation aus der Arbeiterbewegung, zu unterrichten. Wir sind der Überzeugung, dass die nachfolgend skizzierten Ereignisse gegen uns nicht isoliert von einem allgemeinen Rechtsruck in der politischen Abteilung des...»

«VII. Quellen und Literatur VII.1 Quellen Die Aachener „Vita Karoli Magni“ des 12. Jahrhunderts, auf der Textgrundlage der Ed. v. Gerhard RAUSCHEN unter Beifügung der Texte der Karlsliturgie in Aachen, hg. v. Helmut u. Ilse DEUTZ, Siegburg 2002 (Veröff. d. Bischöflichen Diözesanarchivs Aachen 48). Aachener Urkunden 1101–1250, hg. v. Erich MEUTHEN, Bonn 1972 (Publikation der Gesellschaft f. rheinische Geschichtskunde 58). Acerbus Morena, siehe Otto Morena, Libellus. Annales...»

«Ballett Dortmund Ensemble Spielzeit 2011/2012 schlossen. Als Tänzer war Xin Peng Wang als Solist in der Peking Central Dance Company, in der Peking Ballet Company und am Aalto Theater Essen engagiert, für das er auch zahlreiche Choreographien schuf. Seit 1996 ist er weltweit als freier Choreograph tätig, u.a. für das Hong Kong Ballett, das National Ballet of China Beijing, das Contemporary Dance Festival in New York, das Ballett der Semperoper Dresden, Het Nationale Ballet Amsterdam und das...»

«Az.: L 1 U 74/07 Az.: S 20 U 79/05 SG Lübeck SCHLESWIG-HOLSTEINISCHES LANDESSOZIALGERICHT IM NAMEN DES VOLKES URTEIL In dem Rechtsstreit _ Klägerin und Berufungsklägerin Prozessbevollmächtigter: _ gegen Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution, Falkenstraße 7, 28195 Bremen, _ Beklagte und Berufungsklägerin hat der 1. Senat des Schleswig-Holsteinischen Landessozialgerichts ohne mündliche Verhandlung am 24. September 2012 in Schleswig durch die Präsidentin des...»

«Seattle Council of The National Pan-Hellenic Council presents the. 2012 Colors of Success Scholarship Awards Banquet Friday, June First, Two Thousand-Twelve Renton Holiday Inn Hotel & Suites Phi Beta Sigma Fraternity, Inc. Epsilon Epsilon Sigma Chapter Washington State Alumni Wishes to congratulate our 2012 Scholarship Recipients Joel Matthew Bash Issac Pearson Dillon Butler Culture for Service, Service for Humanity. The Seattle Council The National Pan-Hellenic Council was organized in May...»

«Hamera-05.qxd 6/7/2005 11:41 AM Page 141 Rethinking Elocution The Trope of the Talking Book and Other Figures of Speech Dwight Conquergood To read without uttering the words aloud or at least mumbling them is a “modern” experience, unknown for millennia. In earlier times, the reader interiorized the text; he made his voice the body of the other; he was its actor. Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life The performer sits under a spotlight surrounded by books on performance. She...»

«Der Rektor Nr.: 7/2007 28. Juni 2007 AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER TU DRESDEN Inhaltsverzeichnis Seite Technische Universität Dresden Fakultät Forst-, Geound Hydrowissenschaften Studienordnung für den Bachelor-Studiengang Forstwissenschaften Vom 07.05.2007..................................................... 2 Technische Universität Dresden Fakultät Forst-, Geound Hydrowissenschaften Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang...»

«Presseheft HOPE FOR ALL UNSERE NAHRUNG – UNSERE HOFFNUNG Ein Film von NINA MESSINGER Mit Dr. Jane Goodall, Dr. Caldwell B. Esselstyn, Prof. Dr. T. Colin Campbell, Dr. Vandana Shiva, Prof. Dr. Claus Leitzmann, Dr. Hermann Focke, Prof. Dr. Marc Bekoff, Dr. Melanie Joy, Dr. Ruediger Dahlke u.v.m. 100 Min. / Österreich 2016 / Format: 2K DCP (1,78 :1) / Ton: 5.1 / Farbe Kinostart: 12. Mai 2016 Pressematerial erhältlich unter www.tiberiusfilm.de PRESSEBETREUUNG VERMIETUNG VERLEIH public insight...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.book.dislib.info - Free e-library - Books, dissertations, abstract

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.