WWW.BOOK.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Books, dissertations, abstract
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |

«Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 / / / Version 3 Dansk _ Tillykke med din nye Aduro ...»

-- [ Page 1 ] --

Aduro 1-1 & Aduro 1-1SK

Brugsvejledning • Bedienungsanleitung • User Manual •

Eldningsinstruktion • Mode d’emploi

Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240

www.aduro.dk / www.aduro.no / www.adurofire.de / www.aduro.fr

Version 3

Dansk

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Tillykke med din nye Aduro brændeovn!

For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt, at du læser betjeningsvejledningen grundigt, inden brændeovnen installeres og tages i brug.

1.0 Generelt

1.1 Godkendelser Aduro 1-1/1-1SK opfylder den europæiske standard EN 13240 samt Norsk standard NS 3058 og er dermed godkendt til montering og brug i Europa. Produktionen er samtidig underlagt ekstern kvalitetskontrol.

Produktdokumentation for Norge har Sintef nr. 110-0332 og kan downloades fra www.aduro.no eller på www.nbl.sintef.no. Aduro 1-1/1-1SK er yderligere Svanemærket, hvilket understreger, at brændeovnen opfylder de stengeste miljøkrav og produceres på en miljømæssig forsvarlig måde.

1.2 Tekniske data Nominel effekt 6 kW Røgafgang Ø150 mm top/bag Mål (HxBxD) 1015 x 500 x 450 / 1045 x 500 x 450 mm (SK) Højde røgstuds over gulv 995 mm Afstand fra centrum røgstuds til bagkant 195 mm ovn Vægt 95 kg / 113 kg (SK) Materiale Pladejern Brændsel Træ og træbriketter Brændelængde max. 36 cm Konvektionsovn Primær-, sekundær- og tertiær lufttilførsel Rudeskyl Askeskuffe Virkningsgrad 81,2% Skorstenstræk 12 Pa

Maksimal afbrændingsmængde per time:

- Træ Ca. 3,4 kg Varmeeffekt i bygninger med

- Optimal isolering 150 m

- Gennemsnitlig isolering 100 m

- Dårlig isolering 60 m

1.3 VIGTIGT: PRODUKTIONSNUMMER På brændeovnen er der angivet et produktionsnummer nederst på typeskiltet bag på ovnen. Derudover er nummeret stemplet nederst indvendig i lågen. Vi anbefaler, at du noterer nummeret i nedenstående felt inden montering. Af hensyn til garantien og ved øvrige henvendelser er det vigtigt, at du kan oplyse dette nummer.

–  –  –

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1.4 Hjemtransport Ved hjemtransport af brændeovnen skal den helst stå lodret op. Hvis du vil lægge den ned, er det vigtigt at fjerne løse dele fra brændkammeret, dvs. støbejernsrist og løse ildfaste sten, samt tage askeskuffen ud. Alternativt kan du lade de ildfaste sten og støbejernsristen blive i brændkammeret og herefter fylde det op med overskudsemballage, så de løse dele fastholdes. På Aduro 1-1SK fjernes ligeledes fedtstenssider, dyvler og metalbeslag fra udtræksskuffen samt fedtstenstoppen.

Brug venligst træ fra emballeringen til første optænding. Plasticemballgen smides ud.

2.0 Montering af fedtsten Aduro 1-1SK er monteret med fedtstensbeklædning. For at

undgå skader er det vigtigt at følge følgende forskrifter:

Topstenen ligger på ovnen ved levering og løftes af inden placering. I udtræksskuffen ligger der seks fedtstenssider, 12 dyvler samt 6 metalbeslag, som også fjernes inden placering.

Fedtstensbeklædningen monteres, når ovnen er placeret, hvor den skal stå. Ved montering af fedtstenen anvendes de medfølgende 12 dyvler samt metalbeslag.

1. Placer forsigtigt den første sidesten på dyvlerne på bundpladen og placer dyvler i de to huller i toppen af sidestenen. Dernæst fastgøres stenen via dyvlerne til brændeovnens korpus ved hjælp af metalbeslaget (se illustration).

2. Gentag punkt 1 med den midterste og øverste sten.

3. Gentag punkt 1-2 på modsatte side.

4. Til sidst placeres topstenen på dyvlerne.

2.1 Montering af ovn med røgafgang bagud Ønsker du at benytte røgafgang bagud, er det vigtigt, at montering til bagudgang foretages, inden fedtstenene monteres. Husk at vende dækpladen rigtigt. Se punkt 3.2.

3.0 Installation af brændeovnen Du må gerne selv installere din brændeovn – det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle lokale forordninger og regler, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation af brændeovnen. Du kan også søge råd om installation hos din forhandler.

Bemærk: Brændeovnen må først tages i brug, når den er godkendt af den lokale skorstensfejer.

PRØVNINGSATTEST

Efter godkendelse skal skorstensfejeren underskrive prøvningsattesten (se side 10), som dokumentation for, at ovnen opfylder miljøkravene i henhold til Brændeovnsbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. juni 2008.

For Norge: Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Huseier står selv ansvarlig for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt på en forskriftsmessig måte og er forpligtet til at få installasjonen inspisert og sikkerheten bekreftet av en kvalifisert kontrollør. Lokalt feiervesen må informeres dersom installasjonen medfører endret feiebehov.

3.1 Ovnens placering/afstandskrav Kun når ovnen placeres op ad brændbart materiale, stilles der krav til afstand. Se nedenstående skema og illustration. Står brændeovnen op ad en murstensvæg eller andre ikke brændbare materialer, er der ingen minimumskrav til afstand. Af hensyn til rengøringen og for den bedste udnyttelse af konvektionsluften anbefales det dog at holde cirka 5-10 cm afstand til væggen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

I Norge gjeler følgende regler: Ved plassering mot forskriftsmessig brannmur skal avstanden minimum være 10 cm bak og 10 cm til siden.

Afstand til brændbart materiale

–  –  –

Bemærk: at brændeovnen skal installeres på et gulv med tilstrækkelig bæreevne. Hvis den eksisterende konstruktion ikke opfylder denne forudsætning, skal der foretages passende foranstaltninger (fx belastningsfordelende plade) for at opnå dette.

For at en brændeovn kan placeres på et brændbart materiale som f.eks. trægulv eller gulvtæppe, er et ikke brændbart underlag nødvendigt. Gulvpladens størrelse afhænger af brændeovnens størrelse og skal minimum dække 30 cm foran brændeovnen og 15 cm til hver side. I Norge er det ikke et krav, at golvplattan skal dekke 15 cm till var sida. Vi anbefaler imidlertid, at golvplattan minimum dekker 5-10 cm till sidan.

3.2 Rørtilslutning Aduro 1-1/1-1SK er fra fabrikken monteret med røgafgang i toppen. Ønskes røgafgang bagud tages den runde plade af bagpladen øverst bag på ovnen og derefter byttes røgstudsen (der sidder ved topafgangen oven på ovnen) med dækpladen (der dækker bagudgangen).

Topafgangen afsluttes med en pynteplade, som ligger i askeskuffen. Vær opmærksom på, at det er selve dækpladen der skaber afstanden til pyntepladen på 1-1SK modellen. Derfor er det vigtigt, at flangerne vender opad ved montering (se illustration).

Til Aduro brændeovne anvendes et røgrør med en diameter på 150 mm.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3.3 Tilslutning til muret skorsten Hvis brændeovnen skal tilsluttes en muret skorsten, benyttes bagudgangen eller et buet røgrør via topafgangen.

Efter opmåling laves hul i skorstenen, hvor murbøsningen placeres og mures tæt med pejsemørtel. Herefter placeres brændeovnen, og røgrøret sættes på plads. Der lægges en tynd pakning mellem røgrør og murbøsning for at tætne samlingerne. Røgrøret skal gå 5-10 cm ind i murbøsningen, men må ikke gå ind og blokere for åbningen i skorstenen (se illustration nedenfor).

X Læs eventuelt mere om de danske regler i Bygningsreglement for småhuse udgivet af Byggestyrelsen.

Brændeovnen kan tilsluttes til en skorsten med flere påmonterede varmekilder.

4.0 Fyring i brændeovnen

4.1 Vigtige sikkerhedsoplysninger  Brændeovnen bliver varm under brug, og der skal derfor udvises fornøden forsigtighed.

 Opbevar aldrig let antændelige væsker som benzin i nærheden af brændeovnen og anvend aldrig let antændelige væsker til at antænde brændet i brændeovnen.

 Tøm aldrig askeskuffen, når brændeovnen er varm. Der kan ligge gløder i askeskuffen i op til 24 timer efter, at ilden er gået ud. Vent derfor med at tømme askeskuffen til du er sikker på, at der ingen gløder er i asken.

 Lågen skal være lukket, mens brændeovnen bruges. Kun de første minutter under optænding kan lågen stå på klem.

 I tilfælde af skorstensbrand: luk alle spjæld på brændeovnen og ring til brandvæsenet.

4.2 Hvilket træ er egnet til fyring?

Træ og træbriketter. Vi anbefaler at bruge kløvet løvtræ, der har været opbevaret mindst 1 år udendørs under tag.

Træ, der opbevares indendørs, har tendens til at blive for tørt og dermed afbrænde for hurtigt. Træet skal helst fældes om vinteren, for da er meget af fugtigheden i træet trukket ned i rødderne. For at opnå optimal afbrænding må træets fugtighed ikke overstige 18 %, hvilket svarer til ca. et års opbevaring udendørs under tag. Træets fugtighed kan måles ved hjælp af en fugtmåler eller ved at smøre opvaskemiddel i den ene ende af træet og puste i den anden ende. Hvis træet er tørt nok, vil der komme sæbebobler. Træet kløves i stykker med en diamater på ca.

10 cm og en brændelængde på max 36 cm. Ved anvendelse af for fugtigt træ reduceres ovnens virkningsgrad betydeligt og partikelemissionen øges.

Det er forbudt at afbrænde lakeret træ, imprægneret træ, spånplader, papir og andet affald. Afbrænding af disse materialer skader både miljøet, brændeovnen og dit helbred. Fossile brændsler må ikke anvendes.

4.3 Hvordan tænder jeg op i min brændeovn?

Optændingen er meget afgørende for en hurtig og effektiv start på forbrændingen.

1) Åbn for opstartsspjældet/primærspjældet nederst under lågen og sekundærluften/sekundærspjældet øverst bag lågen. Primærspjældet bruges i starten til at få bålet i gang, mens sekundærluften holder bålet ved lige. Nedenstående illustration viser brændeovnen set fra fronten med angivelse af spjældene.

2) Læg et kløvet stykke træ på tværs i brændkammeret og placer to optændingsbriketter op ad træet. Tænd briketterne og læg hurtigt et nyt stykke kløvet træ tæt op af briketterne og et par små stykker træ på tværs ovenpå. Der skal kunne komme luft til briketterne samtidig med, at træstykkerne skal ligge tæt og ”varme” hinanden.

3) Hold lågen ca. 1 cm på klem, indtil glasset er så varmt, at du ikke længere kan røre det. Luk herefter lågen.

Når der er klare synlige flammer, og ilden har godt fat, lukkes for primærspjældet nederst under lågen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

–  –  –

Bemærk: betjeningsgreb bliver varme, når brændeovnen bruges. Anvend derfor den medfølgende handske til betjening af ovnen.

4.4 Første optænding Ovnen er pakket i emballage som kan genbruges (træ og plast). Dette skal bortskaffes i henhold til national bestemmelse vedr. bortskaffelse af affald. Træet fra emballagen kan eventult saves i mindre stykker og bruges ved første optænding.

De første gange brændeovnen anvendes, kan der forekomme røg og lugtgener fra brændeovnen, hvilket er ganske normalt. Det skyldes, at den varmefaste maling hærder. Sørg derfor for tilstrækkelig udluftning i denne periode. Det er ligeledes vigtigt at fyre forsigtigt de første 2-3 gange, da brændeovnen herved kan udvide sig langsomt.

Desuden bør du være opmærksom på, at ovnen under opvarmning og nedkøling kan give nogle såkaldte „klikkelyde“, a la når du hælder kogende vand i en vask. Disse skyldes de store temperaturforskelle, som materialet udsættes for.

Under første optænding, som bør foretages med ca. 1 kg træ, er det ligeledes en god ide at lade lågen stå på klem, og den må ikke lukkes, før ovnen er kold. Dette bør gøres for at forhindre, at pakningen klistrer fast på selve ovnen.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |


Similar works:

«Deutscher Bundestag 14/5039 Drucksache 14. Wahlperiode 02. 01. 2001 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ernst Burgbacher, Hans-Joachim Otto (Frankfurt am Main), Dr. Hermann Otto Solms, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der F.D.P. – Drucksache 14/4951 – Besteuerung ausländischer Künstler und Sportler im Inland Mit dem Jahressteuergesetz 1996 wurde die Besteuerung der inländischen Einnahmen von Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen...»

«IRLE IRLE WORKING PAPER #34-91 August 1991 Present At The Beginning: Some Personal Notes On OB's Early Days and Later George Strauss Cite as: George Strauss. (1991). “Present At The Beginning: Some Personal Notes On OB's Early Days and Later.” IRLE Working Paper No. 34-91. http://irle.berkeley.edu/workingpapers/34-91.pdf irle.berkeley.edu/workingpapers Institute for Research on Labor and Employment UC Berkeley Title: Present at the Beginning: Some Personal Notes on OB's Early Days and Later...»

«Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades (Dr. rer. nat.) der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn vorgelegt von M I C H A E L A GR A N Z O W aus BA D H E R S F E L D BONN 2013 Angefertigt mit Genehmigung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 1. Gutachter: Prof. Dr. med. Tilman Sauerbruch 2. Gutachter: Prof. Dr. rer. nat. Dieter Fürst Tag der Promotion: 19. August...»

«Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle SUST Service d’enquête suisse sur les accidents SESA Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni SISI Swiss Accident Investigation Board SAIB Bereich Aviatik Schlussbericht Nr. 2147 der Schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle SUST über den Unfall des Flugzeuges Cirrus SR20, HB-KHA vom 2. Juli 2006 im Val Tremola, Gemeinde Airolo/TI Aéropole 1, Route de Morens, 1530 Payerne Tel. +41 26 662 33 00, Fax +41 26 662 33 01 info@sust.admin.ch...»

«Kurzfassung der S1-Leitlinie 013/056: Berufliche Hautmittel aktueller Stand: 10/2014 publiziert bei: Kurzversion AWMF-Register Nr. 013/056 Klasse: S1 AWMF-Leitlinien-Register Nr. 013/056 S1-Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft für Berufsund Umweltdermatologie (ABD) in der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG) und der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsund Umweltmedizin (DGAUM) Geplante Fertigstellung 10.2014 Gründe für die Themenwahl Prävention von berufsbedingten Handekzemen...»

«Stiftung Green Ethiopia Gemeinnützige Stiftung für Umwelt und Entwicklung in Äthiopien Reisebericht Reise vom 6. November bis 16. November 2007 Teilnehmer: Kurt Pfister Simon Pfister Äthiopien – November 2007 Dank einer guten Regenzeit 2007 ist das Wachstum des Getreides (Teff, Weizen, Gerste, Hirse, Sorghum) erfreulich und es werden gute Ernten erwartet. Gerade auch in unseren Projektgebieten waren die Niederschläge erfreulich und zum Glück ohne Überschwemmungen. Es ist Erntezeit. Die...»

«Konrad Lorenz 1961 Phylogenetische Anpassung und adaptive Modifikation des Verhaltens Zeitschrift für Tierpsychologie 18(2): 139-187. [OCR by Konrad Lorenz Haus Altenberg – http://klha.at] Seitenumbrüche und -zahlen wie im Original. K. Lorenz 1961 Phylogenetische Anpassung und adaptive Modifikation des Verhaltens 139 Phylogenetische Anpassung und adaptive Modifikation des Verhaltens I. Einleitung und Aufgabestellung Merkmale werden nicht vererbt, sondern Variationsbreiten der...»

«COMENIUS Regio 2013-2015 Schulpraxis Lehrerbildung COMENIUS Regio 2013 2015 „Individualisiertes und kompetenzorientiertes Lernen in der Schulpraxis“ 1 Begegnungstreffen 28.31.10.2013 in Salzburg Projektteam Mittelthüringen Staatliches Schulamt Mittelthüringen: Hilde Dötsch, Referatsleiterin, Leiterin des Projektteams Staatliche Grundschule „Otto Lilienthal“: Cornelia Münch, Schulleiterin Staatliche Grundschule „Schule am Wiesenhügel“: Monika Wenig, Schulleiterin Universität...»

«Mathematik öffnen: Bildung zum mathematikverständigen Bürger Katja Lengnink und Susanne Prediger, Darmstadt Erschienen in: Mathematica Didactica 24 (2001) 2, S. 73-88. Zusammenfassung: Gegenwärtig wird viel über offene Aufgaben, den Erwerb von Problemlösefähigkeiten und über eine Öffnung der Unterrichtskultur im Mathematikunterricht diskutiert. Mit unserem Text wollen wir dafür werben, im Rahmen dieser wichtigen inhaltlichen und methodischen Neufindung nicht vor der Mathematik selbst...»

«61196 Der Weichendecoder The turnout decoder Décodeur pour moteurs d’aiguilles »géoLINE« Inhaltsverzeichnis Table of Contents Table des matières Fig.1− 4 D GB F 8061196920 VI_2008.indd 1 11.06.2008 09:43:50 Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 8061196920 VI_2008.indd 2 11.06.2008 09:43:52 DER WEICHENDECODER D Der Weichendecoder wurde speziell für Elektroantriebe der GeoLine Weichen für den Digitalbetrieb entwickelt und ist somit nur für Elektroantriebe der GeoLine Weichen im Digitalbetrieb...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.book.dislib.info - Free e-library - Books, dissertations, abstract

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.