WWW.BOOK.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Books, dissertations, abstract
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 173 |

«VÁLOGATTA ÉS SZERKESZTETTE: KŐSZEGI LAJOS TÁRSSZERKESZTŐ: KUNSZT GYÖRGY és LACZKÓ SÁNDOR TARTALOM HALASY NAGY JÓZSEF Életrajzi adatok ...»

-- [ Page 1 ] --

NIETZSCHE-TÁR

Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig

VÁLOGATTA ÉS SZERKESZTETTE:

KŐSZEGI LAJOS

TÁRSSZERKESZTŐ:

KUNSZT GYÖRGY és LACZKÓ SÁNDOR

TARTALOM

HALASY NAGY JÓZSEF

Életrajzi adatok Nietzsche-láz Bevezetés Nietzsche korábbi magyar

ADY ENDRE

fogadtatásának értéke Nietzsche és Zarathustra Írta: Kunszt György

IGNOTUS

SCHMITT JENŐ HENRIK

Zarathustra magyarul Friedrich Nietzsche két világkorszak küszöbén (Értelmezési kísérlet egy új világnézet KORNIS GYULA fényében) Im-igyen szóla Zarathustra

PLATZ BONIFÁC

Nietzsche Frigyes: Im-ígyen szóla Zarathustra I.

BARABÁS ÁBEL A Petőfiánus Nietzsche

SZILÁRD ÖDÖN

JÁSZI OSZKÁR Stirner és Nietzsche (részlet) Nietzsche

FÜLEP LAJOS

WILDNER ÖDÖN

Nietzsche Frigyes Nietzsche-irodalom

ALEXANDER BERNÁT

SOMLÓ BÓDOG

Fülep Lajos Nietzsche könyve megjelenése Az erkölcs túlkövetelései (részlet) alkalmából

PROHÁSZKA OTTOKÁR

LUKÁCS GYÖRGY

Két világnézet (részletek) Fülep Lajos Nietzschéről

VETÉSI JÓZSEF

HORNYÁNSZKY GYULA

Nietzsche-kultusz Nietzsche

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

WILDNER ÖDÖN

Leveleiből

–  –  –

1844. október 15-én a Lützen melletti Röckenben megszületik Friedrich Nietzsche, a helybeli lelkész fia.

1849. július 30-án apja meghal.

1850. A család átköltözik Naumburgba.

1858 októbere és 1864 szeptembere között gimnazista a Naumburg melletti Schulpfortában.

1864 októberétől teológiát és klasszika-filológiát hallgat a bonni egyetemen.

1865 októberétől Lipcsében folytatja tanulmányait. Megismerkedik Schopenhauer fő művével.

1866-ban összebarátkozik Erwin Rohdéval.

1868. november 8-án Lipcsében személyesen megismerkedik Richard Wagnerral.

1869 februárjában meghívják a bázeli egyetemre a klasszika-filológia rendkívüli professzorának. Május 17-én először látogatja meg Wagneréket a Luzern melletti Tribschenben.

Május 28-án a bázeli egyetemen megtartja székfoglaló előadását Homérosz és a klasszika-filológia (Homer und die klassische Philologie) címmel. Kapcsolatának kezdete Jacob Burckhardttal.

1869-1871 Elkészül A tragédia születése (Die Geburt der Tragödie). A könyv 1872 elején jelenik meg.

1870 márciusában kinevezik rendes professzornak. Augusztustól önkéntes betegápolóként részt vesz a német-francia háborúban. Súlyosan megbetegszik. Októberben visszatér Bázelbe. Életre szóló barátságot köt Franz Overbeck teológussal.

1872 februárja és márciusa között előadás-sorozatot tart Művelődés intézményeink jövőjéről (Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten) címmel, amely csak hátrahagyott írásaival jelenik meg. Áprilisban Wagner búcsút mond Tribschennek. Május 22-én kerül sor a Bayreuthi Ünnepi Játékok Színházának alapkőletételére. Wagner és Nietzsche együtt vannak Bayreuthban.

1873. Az első Korszerűtlen elmélkedés: David Strauss, a hitvalló és író (Unzeitgemäße Betrachtung: David Strauß, der Bekenner und der Schriftsteller).A második Korszerűtlen elmélkedés: A történelem hasznáról és káráról az élet számára (Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben). Megjelenik 1874-ben. A filozófia a görögök tragikus korszakában (Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen) című töredék csak a hátrahagyott írásokkal jelenik meg.

1874. A harmadik Korszerűtlen elmélkedés: Schopenhauer mint nevelő (Schopenhauer als Erziher).

1875-1876. A negyedik Korszerűtlen elmélkedés: Richard Wagner Bayreuthban (Richard Wagner in Bayreuth).

1875 októberében megismerkedik Peter Gast (eredeti néven Heinrich Köselitz) zeneszerzővel.

1876 augusztusa: az első Bayreuthi Ünnepi Játékok, Nietzsche is részt vesz rajta.

Szeptemberben kezdődik barátsága Paul Reé pszichológussal. Betegsége súlyosbodik, októbertől betegszabadságra megy. A telet Sorrentóban tölti Reével és Malwida von Meysenbuggal. Októbertől novemberig utoljára van együtt Wagnerral Sorrentóban.

1876-1878. Emberi, túlságosan is emberi (Menschliches, Allzumenschliches), első rész.

1878. január 3.: Wagner utolsó küldeménye Nietzschének, a Parsifal. Májusban Nietzsche elküldi Wagnernak az Emberi, túlságosan is emberi című művét, utolsó levelének kíséretében.

1879. Súlyosan megbetegszik. Feladja tanári állását a bázeli egyetemen.

1880. A vándor és az árnyéka (Der Wanderer und sein Schatten), Emberi, túlságosan is emberi, második rész. Március-június: első tartózkodás Genovában.

1880-1881. Hajnalpír. Nietzsche az első nyarát tölti Sils-Mariában. November 27-én először hallja Bizet Carmenjét Genovában.

1881-1882. A vidám tudomány (Die fröhliche Wissenschaft).

1882-1888. Nietzsche kísérletet tesz minden érték átértékelésére. 1888 márciusában Szicíliába utazik. Az április és november közötti időszakra esik barátsága Lou Saloméval. A telet novembertől Rapallóban tölti.

1883 februárjában Rapallóban megszületik az Imígyen szóla Zarathustra (Also sprach Zarathustra) első része. Megjelenik 1883-ban. Decembertől a telet először tölti Nizzában.

1884 januárjában Nizzában elkészül a Zarathustra harmadik része. Megjelenik 1884-ben.

Augusztusban Heinrich von Stein meglátogatja Sils-Mariában. Ez év novemberétől 1885 februárjáig Mentonéban és Nizzában megírja a Zarathustra negyedik részét, ami 1885ben magánkiadásban jelenik meg.

1884-1885. Túl jón és rosszon (Jenseits von Gut und Böse). Megjelenik 1886-ban. Májusjúnius: utolsó együttlét Erwin Rohdéval Lipcsében.

1887. A morál geneológiája (Die Genealogie der Moral). November 11-én írja utolsó levelét Erwin Rohdénak.

1888 áprilisában először jár Torinóban. Georg Brandes a koppenhágai egyetemen előadássorozatot tart Friedrich Nietzsche német filozófusról. Május-augusztus: elkészül a Bálványok alkonya (Götzendammerung). Megjelenik 1889 januárjában. Szeptemberben megírja Az Antikrisztus, Kísérlet a kereszténység kritikájára (Minden érték átértékelése I.) (Der Antichrist, Versuch einer Kritik des Christentums) című művét. Októberben és

novemberben megszületik az Ecce homo, de csak 1908-ban jelenik meg. December:

Nietzsche contra Wagner, Egy pszichológus ügyiratai (Nietzsche contra Wagner.

Aktenstücke eines Psychologen). Csak a hátrahagyott írásokkal jelenik meg.

1889 január első napjaiban szellemi összeomlás Torinóban.

1897 húsvétján meghal Nietzsche anyja. Húgával áttelepül Weimarba.

1900. augusztus 25-én meghal Weimarban.

–  –  –

Döntő mértékben Várhegyi Miklós nagyszerű gondolatának és Kőszegi Lajossal végzett szívós szerkesztői munkájuknak köszönhető, hogy 1992-ben Galagonya magyarok, 1994-ben pedig Elmész címmel egy-egy filozófiai szöveggyűjtemény jelent meg a Pannon Panteon könyveinek sorozatában, amelyek a 17. század közepétől az első világháborúig terjedően képet adtak a magyar filozófiai gondolkodás - nagyrészt teljesen elfelejtett, szinte letagadott, de mindenképp lefitymált - múltjáról.

Kőszegi Lajos gondolata volt, hogy ehhez a két kötethez egy harmadik is sorolódjék, amely Nietzsche magyarországi recepciójáról ad szöveggyűjteményt, a kezdetektől egészen 1956-ig.

Laczkó Sándor közreműködésével Kőszegi Lajos elvégezte a válogatás felelősségteljes és a szöveggondozás fáradságos munkáját, s most napvilágot lát a Pannon-Panteon harmadik filozófiai szöveggyűjteménye, az eddigi kettőnél is jóval nagyobb terjedelemben. Már csak ez a terjedelem is arra késztet, hogy megkíséreljük indokolni e harmadik válogatás létrejöttét, s

ennek érdekében igyekezzünk választ adni három kérdésre:

1. Mi indokolja, hogy ekkora figyelmet fordítsunk éppen Nietzschére?

2. Mi indokolja, hogy ekkora figyelmet fordítsunk Nietzschének épp a korábbi magyarországi recepciójára?

3. Miért éppen 1956-tal zárjuk a szövegek közlését?

A közelmúltban közölt adatok szerint a Nietzschéről mindmáig világviszonylatban megjelent könyvek és tanulmányok száma megközelíti az ötezret, s ezt a számot Laczkó Sándor A magyar nyelvű Nietzsche-irodalom bibliográfiája című, kötetünkben közreadott összeállításával egybevetve azt mondhatjuk, hogy a magyar recepció - a közlemények számát tekintve - megközelíti a világrecepció tíz százalékát. Kérdés persze, hogy mennyiben van dolguk összehasonlító adatokkal, mindenképpen úgy tűnik azonban, hogy a magyar recepció legalább mennyiségileg - világviszonylatban is igen jelentős. Ez ugyancsak meglepő, ha a manapság nagyonis elterjedt közfelfogás szerint mi csupán egy ici-pici és teljesen a perifériára szorult (sőt: történelmileg mindig is a periférián lévő) nép vagyunk, kiváltképp a filozófiában, amely nálunk tulajdonképpen csak Lukács György magyarországi iskolateremtő működése óta - századunk ötvenes éveitől kezdve - létezik. Ezt az utóbbi - hazánkban hosszabb ideje szinte egyeduralkodó - nézetet a mai magyar filozófiai élet legnagyobb potentátja, Nyíri Kristóf, nemrégiben, nagy hangsúllyal újra megerősítette, (Népszabadság,

1996. április 20.).

Érdekes módon a magyar Nietzsche-recepció történetének tanulmányozása ezzel a deklarációval nehezen egyeztethető képet mutat. Laczkó Sándor adatai szerint 1947 és 1967 között - vagyis abban a két évtizedben, mikor Lukács György hatása az ellentmondást legkevésbé tűrő mértékben befolyásolta a magyar filozófiai életet - mindössze 14 magyar nyelvű, Nietzschével foglalkozó mű (könyv, vagy cikk) látott napvilágot (amiből 4 Lukácstól származott, 2 a Hídban, Újvidéken jelent meg, 6 pedig csupán irodalomtörténeti szöveg vagy adat-közlés volt, s egyik sem jelentett nyílt szembefordulást Lukács nézeteivel). A Lukácstól nem, vagy kevésbé befolyásolt évtizedekben a múlt század kilencvenes éveitől máig, évtizedenként átlagosan 50 publikáció jelent meg Nietzschéről magyar nyelven, a Lukácstól erősen befolyásolt évtizedekben pedig átlagosan csupán 7, a relatíve Lukács-mentes évtizedekben „normálisan” megjelenőnek átlagosan csupán a hetede. Mármost, ha a filozófiai élet színvonalát a Nietzschére való érzékenységgel mérjük, akkor Lukács magyarországi szerepét Nyíri Kristóffal éppen ellentétes módon is lehet értékelni: a virágzó magyar filozófiai életbe a negyvenes évek végén Lukács György belefojtotta a szót, s ez a filozófiai élet csak 1968 után, Lukács (és a szovjet) hatás csökkenésével jutott újra szóhoz.

Az 1968 után újra felerősödő magyar Nietzsche-recepcióról azt is gondolhatnánk, hogy az semmi egyéb, mint az előbbiekben megtiltott gyümölcs újbóli, lokális élvezete. A világszintű recepció utolsó évtizedeinek tanulmányozása azonban mindenkit meggyőzhet arról, hogy ennél sokkal többről, a Nietzsche-recepció igen erős, globális fellendüléséről van szó, s ez a globális recepció már több magyar szerzőt s tüzel.

A második világháborút követő nemzetközi Nietzsche-recepcióPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 173 |


Similar works:

«G. Gönnert, B. Pflüger & J.-A. Bremer Von der Geoarchäologie über die Küstendynamik zum Küstenzonenmanagement Coastline Reports 9 (2007), ISSN 0928-2734, ISBN 978-3-9811839-1-7 S. 81 92 Morphologische Veränderungen von Wattflächen am Beispiel des Neufelder Sandes in der Elbmündung Thorsten Albers & Nicole von Lieberman TU Hamburg-Harburg, Institut für Wasserbau, Hamburg Abstract The areas of the wadden sea at the German North Sea coast are affected by intense morphodynamics....»

«Simulation und Messung von Zirkulationsund Transportprozessen im Greifswalder Bodden, Oderästuar und den angrenzenden Küstengewässern K. Buckmann, U. Gebhardt, A. Weidauer IfGDV Institut für Geographische Datenverarbeitung K.D. Pfeiffer, K. Duwe, J. Post, A. Fey, B. Hellmann HYDROMOD Wissenschaftliche Beratung GbR in Zusammenarbeit mit dem Institut für Geographie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Hinrichshagen, Wedel 1999 Copyright © HYDROMOD, IfGDV 1998/99 1....»

«ELaN Discussion Paper Themenbereich Teilprojekte Verfügungsrechte u. Sozioökonomische Transaktionen & Steuerung Governance-Strategien u. Regionalplanung TP 09 & 11 Benjamin Nölting Katrin Daedlow Einblick in die Akteurslandschaft zum Wasserund Landmanagement in Brandenburg und Berlin Am Beispiel der Stoffströme „geklärtes Abwasser“ und „Magnesium-Ammonium-Phosphat-Dünger“ September 2012 ISBN 978-3-943679-03-8 (pdf) Erschienene ELaN Discussion Paper Die ELaN Discussion Paper werden...»

«BEDIENUNGSANLEITUNG USER'S MANUAL EM-180 USB Entertainment Mixer © Copyright Für weiteren Gebrauch aufbewahren! Keep this manual for future needs! Nachdruck verboten! Reproduction prohibited! Inhaltsverzeichnis/ Table of contents 1. EINFÜHRUNG 2. SICHERHEITSHINWEISE 3. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG 4. GERÄTEBESCHREIBUNG 4.1 Features 4.2 Bedienelemente und Anschlüsse 5. INSTALLATION 5.1 Rackinstallation 5.2 Anschlüsse 6. BEDIENUNG 6.1 Grundeinstellung der Eingangskanäle 6.2 Überblenden...»

«Bedienungsanleitung A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Niederlande www.americandj.eu 5/13 Inhaltsverzeichnis EINLEITUNG ALLGEMEINE ANWEISUNGEN EIGENSCHAFTEN INSTALLATION SICHERHEITSHINWEISE EINRICHTUNG DES GERÄTS SYSTEMMENÜ BETRIEB EINRICHTEN VON MASTER/SLAVE UC3-STEUERUNG 1-KANAL-MODUS 8-KANAL-MODUS 10-KANAL-MODUS NETZKABEL IN SERIENSCHALTUNG AUSWECHSELN DER SICHERUNG REINIGUNG FEHLERBEHEBUNG TECHNISCHE DATEN RoHS – ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt...»

«Humor 2015; 28(1): 49–70 Kai Hanno Schwind Like Watching a Motorway Crash: Exploring the Embarrassment Humor of The Office Abstract: This article focuses on the construction of embarrassment humor in the British sitcom The Office (BBC 2001–2003) and will identify various aspects of this kind of humor at work by employing a multilayered analysis of the format. The analysis will focus on the specific discourse of embarrassment humor and its relation to performance and narrative will be...»

«Stiftung Deutsche Krebshilfe Dr. h.c. Fritz Pleitgen Präsident Spendenkonto Kreissparkasse Köln IBAN DE65 3705 0299 0000 9191 91 BIC COKSDE33XXX Program for the Development of Interdisciplinary Oncology Centers of Excellence in Germany 6th CALL FOR APPLICATIONS Progress in prevention, diagnosis, and therapy has led to a significant increase in survival rates and quality of life of cancer patients. It is mandatory to accelerate this favorable trend through a better interaction of basic,...»

«IKZM Forschung für ein Integriertes Küstenzonenmanagement in der Odermündungsregion Oder IKZM-Oder Berichte 24 (2006) Auswirkungen des globalen Klimawandels auf die Odermündungsregion unter besonderer Berücksichtigung des Küstenschutzes und dessen Folgen für den Tourismus Peenestrom Ostsee en ag sh arl K z wit Pommersche Bucht o inn pin Z em serow ee (Oder Bucht) Dziwna Wolgast Zo K lpins tz Ko keri je Üc ro orf sin zd an ingsd zy Br k He hlbec Swina ied A M Usedom Wolin jscie u wino...»

«COASTLINE 2005 6 REPORTS Integrated Coastal Zone Management at the Szczecin Lagoon: Exchange of experiences in the region Pomeranian Bay (Oder Bay) Szczecin (Oder-) Lagoon Editors: B. Glaeser, A. Sek ú ci ñ ska & N. Löser The Coastal Union EUCC Die Küsten Union Deutschland Coastline Reports 6 (2005) Integrated Coastal Zone Management at the Szczecin Lagoon: Exchange of experiences in the region Integriertes Küstenzonenmanagement am Stettiner Haff: Erfahrungsaustausch der Regionen...»

«BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DEL USUARIO LED LP-6 Logo Projector © Copyright Für weiteren Gebrauch aufbewahren! Keep this manual for future needs! Nachdruck verboten! Gardez ce mode d’emploi pour des Reproduction prohibited! utilisations ultérieures! Réproduction interdit! Guarde este manual para posteriores usos. Prohibida toda reproducción. MULTI-LANGUAGE-INSTRUCTIONS Inhaltsverzeichnis/Table of contents Sommaire/Contenido EINFÜHRUNG SICHERHEITSHINWEISE...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.book.dislib.info - Free e-library - Books, dissertations, abstract

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.