WWW.BOOK.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Books, dissertations, abstract
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 7 |

«DEUTSCH / ENGLISH / FRANÇAIS / NEDERLANDS / ESPAÑOL / ITALIANO / PORTUGUÊS DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS 2 ...»

-- [ Page 4 ] --

3 Belangrijke begrippen Toegangscodes 4-cijferige vrij te kiezen getallencodes waarmee men toegang krijgt tot de drie radiocodes (genummerd van 1 tot 3) en waarbij een toegangscode altijd aan een bepaalde radiocode gekoppeld is. Bij levering of na een reset van het toestel zijn de toegangscodes als volgt toegewezen: ➤ 34 TR20C001-D RE / 07.2009 Toegangscode 1 voor radiocode 1: „1234“ Toegangscode 2 voor radiocode 2: „2345“ Toegangscode 3 voor radiocode 3: „3456“ Radiocodes De unieke rolling-code-radiocodes, die zoals bij de handzenders kunnen worden verzonden. Aangezien naast de drie radiocodes, die via de toegangscodes bereikbaar zijn, nog een andere radiocode bestaat, die (zonder toegangscode) rechtstreeks bereikbaar is, zijn in het toestel in het totaal 4 radiocodes voorhanden.

Rolling-code Deze radiocodeschakelaar werkt met een „rolling-code“. De verzonden code wordt daarbij van verzending tot verzending gewijzigd.

4 Licht- of knippersignalen

De LED brandt verschillend naargelang de bedrijfstoestand:

- kort lichtsignaal

- lang lichtsignaal

- langzaam knipperend

- snel knipperend

- zeer snel knipperend 5 Wijzigen van de toegangscodes Hierbij wordt vooropgesteld dat de normale zendtijd (hoofdstuk 5.1) is verstreken. Dit wordt altijd door een lang lichtsignaal aangegeven. Bij twijfel daarover dient voor de invoer meer dan 20 seconden te worden gewacht zonder enige bediening van een toets.

➤ TR20C001-D RE / 07.2009 35

Opmerking:

Elke toegestane druk op een toets wordt door een kort lichtsignaal bevestigd. Hiermee kan worden gecontroleerd of de toets daadwerkelijk werd ingedrukt. Bovendien mag tussen twee op elkaar volgende toetsbedieningen slechts een tijd van maximaal 15 seconden verstrijken.

Anders verschijnt een lang lichtsignaal en kan/moet opnieuw worden begonnen. Op deze manier (alleen maar op een lang lichtsignaal wachten) kan ook een foutief begonnen actie worden afgebroken en opnieuw worden begonnen.

Een ongeldige of foutieve invoer wordt altijd door drie korte lichtsignalen aangegeven. Daarna deactiveert het toestel zich volledig gedurende 10 seconden en dient op een lang lichtsignaal te worden gewacht alvorens opnieuw kan worden begonnen met de actie.

Bij levering of na een reset van het toestel zijn alle 3 geheugenplaatsen (genummerd van 1 tot 3) door een in de fabriek ingestelde toegangscode

bezet. Deze toegangscodes dienen als volgt te worden gewijzigd (afb. 2):

1. De „sleutel“-toets overeenkomstig de radiocodeplaats 1x of 2x of 3x indrukken.

2. De geldige toegangscode invoeren (toegangscode bij levering of reset van het toestel, zie hoofdstuk 3/afbeelding 2, zoniet de op dat ogenblik geldige eigen toegangscode).

3. De „sleutel“-toets indrukken ➜ bij een geldige invoer verschijnt een lang lichtsignaal. Bij een ongeldige invoer verschijnen 3 korte lichtsignalen.

4. De nieuwe 4-cijferige toegangscode met de cijfertoetsen invoeren.

5. De „sleutel“-toets indrukken ➜ bij een geldige invoer verschijnt een lang lichtsignaal.

6. De nieuwe 4-cijferige toegangscode opnieuw invoeren.

7. De „sleutel“-toets indrukken ➜ bij een geldige invoer verschijnt een lang lichtsignaal en de ingevoerde of gewijzigde toegangscode is onmiddellijk geldig.

36 TR20C001-D RE / 07.20095.1 Zenden na invoer van een toegangscode

Tips voor de invoer van de toegangscodes bij de bedrijfsfuncties:

Voor de invoer van een geldige of passende toegangscode kan een willekeurig aantal cijfertoetsen worden ingedrukt om uit te sluiten dat begeleidende personen de toegangscode tijdens de invoer kunnen lezen.

Alleen de laatste 4 cijfers voor het indrukken van de „sleutel“-toets worden voor vergelijking met de opgeslagen toegangscodes gebruikt.

Elke toegestane druk op een toets wordt door een kort lichtsignaal bevestigd. Hiermee kan worden gecontroleerd of de toets daadwerkelijk werd ingedrukt. Bovendien mag tussen twee op elkaar volgende toetsbedieningen slechts een tijd van maximaal 15 seconden verstrijken.

Anders verschijnt een lang lichtsignaal en kan/moet opnieuw worden begonnen. Op deze manier (alleen maar op een lang lichtsignaal wachten) kan ook een foutief begonnen actie worden afgebroken en opnieuw worden begonnen.

Een ongeldige of foutieve invoer wordt altijd door drie korte lichtsignalen aangegeven. Daarna deactiveert het toestel zich volledig gedurende 10 seconden en dient op een lang lichtsignaal te worden gewacht alvorens opnieuw kan worden begonnen met de actie.

1. De geldige toegangscode met de cijfertoetsen invoeren.

2. De „sleutel“-toets indrukken ➜ bij een geldige invoer verschijnt een lang lichtsignaal en de bijbehorende radiocode wordt verzonden (daarbij verschijnt een zeer snel knipperend lichtsignaal).

Opmerking:

Zolang de „sleutel“-toets ingedrukt blijft, wordt de radiocode verzonden, echter maximaal 15 seconden.

Na de eerste verzending wordt een tijd van 20 seconden opgestart waarin dezelfde radiocode met elke toets, behalve de „bel/licht“-toets, ➤ TR20C001-D RE / 07.2009 37 herhaald kan worden verzonden (daarbij verschijnt een zeer snel knipperend lichtsignaal). Het einde van deze tijd wordt door een lang lichtsignaal aangegeven.

Met de „bel/licht“-toets kan de tijd van 20 seconden voortijdig worden afgebroken (daarbij verschijnt een lang lichtsignaal). Daardoor is het mogelijk, zonder 20 seconden te wachten, een andere toegangscode in te voeren en daarmee een andere radiocode te zenden om bijvoorbeeld een andere deur te openen of te sluiten.

5.2 Directe functie van de „bel/licht“-toets De "bel/licht"-toets heeft bij normale functie een speciale status waarmee rechtstreeks, d.i. zonder invoer van toegangscodes, zoals met een handzender, kan worden verzonden. Bovendien kan de radiocode opnieuw gecodeerd maar ook teruggezet worden naar de in de fabriek ingestelde code.

Deze directe functie is binnen de bedrijfsfuncties bijna altijd actief, d.i. ook tijdens de invoer van de toegangscode, indien op dat moment geen andere toets wordt ingedrukt of naar een andere radiocodeplaats wordt verzonden.

Een uitzondering is de tijd van 20 seconden waarbinnen dezelfde radiocode zonder een nieuwe invoer van de toegangscode herhaaldelijk kan worden verzonden, aangezien hierbij de „bel/licht“-toets voor de voortijdige verbreking van deze tijd nodig is. Gedurende deze 20 seconden is de directe functie van de „bel/licht“-toets dus gedeactiveerd.

5.2.1 Zenden met de „bel/licht“-toets

1. De „bel/licht“-toets indrukken ➜ er verschijnt een lang lichtsignaal en de betreffende radiocode wordt verzonden (daarbij verschijnt een zeer snel knipperend lichtsignaal).

Opmerking:

Zolang de „bel/licht“-toets ingedrukt blijft, wordt de radiocode verzonden, maximaal echter gedurende 15 seconden.

38 TR20C001-D RE / 07.2009

5.3 Aanleren van de draadloze codeschakelaar aan de aandrijving/ontvanger Uw draadloze codeschakelaar werkt met een rolling code die bij elke verzending verandert. Daarom moet de draadloze codeschakelaar aan elke ontvanger, die moet worden aangestuurd, met de gewenste toegangscode worden aangeleerd.

1. Druk kort op de P-toets op de aandrijvingskap of op de P-toets van de ontvanger (zie afbeelding 3). De rode LED begint te knipperen en geeft aan dat de gewenste toegangscode kan worden aangeleerd.

2. Voer met de cijfertoetsen de toegangscode in en druk vervolgens op de "sleutel"-toets.

3. Druk binnen 15 seconden opnieuw op de "sleutel"-toets tot de LED heel snel knippert en laat de toets dan weer los. De gewenste toegangscode werd na het stoppen van het heel snel knipperen succesvol aangeleerd en de LED brandt continu.

4. Voer na het aanleren van de draadloze codeschakelaar of na het uitbreiden van de afstandsbediening een functietest uit.

6 Reset van het toestel Bij een reset van het toestel worden alle toegangscodes naar de in de fabriek ingestelde toestand teruggezet.

1. De batterij wegnemen.

2. Ca. 10 seconden wachten.

3. Toets „0“ indrukken en gelijktijdig de batterij weer plaatsen.

4. Toets „0“ moet minstens 5 seconden ingedrukt blijven.

5. Langzaam knipperend lichtsignaal gedurende 1 seconden.

6. Snel knipperend lichtsignaal gedurende 4 seconden.

7. Zeer snel knipperend lichtsignaal gedurende 2 seconden.

8. Toets „0“ loslaten. Het toestel bevindt zich weer in de normale modus.

–  –  –

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.

Het hierboven vermelde product voldoet op grond van zijn concept en type in de door ons in de handel gebrachte uitvoering aan de relevante fundamentele vereisten van de hieronder vermelde richtlijnen. Bij een wijziging van het product zonder onze voorafgaande toestemming vervalt deze verklaring.

➤ 40 TR20C001-D RE / 07.2009

Relevante bepalingen waaraan het product voldoet:

De overeenstemming van het hierboven genoemde product met de voorschriften van de richtlijnen conform artikel 3 van de R & TTE-richtlijnen 1999/5/EG werd aangetoond door de naleving van volgende normen:

EN 300 220-1 EN 300 220-3 EN 301 489-1 EN 301 489-3 Steinhagen, 13.09.2004 ppa. Axel Becker Bedrijfsleiding

–  –  –

1 Generalidades 2 Montaje 3 Conceptos importantes 4 Señales luminosas o parpadeantes 5 Modificar el código de acceso 5.1 Emitir después de la introducción de un código de acceso 5.2 Función directa de la tecla „timbre/luz“ 5.2.1 Emitir con la tecla „timbre/luz“ 5.3 Memorización del pulsador codificado vía radiofrecuencia en el automatismo/receptor 6 Reset del aparato 7 Declaración CE del fabricante 42 TR20C001-D RE / 07.2009 1 Generalidades El pulsador codificado de radio es la combinación de un emisor manual con un pulsador codificado y no necesita ningún aparato adicional, aparte de los receptores ya existentes en la mayoría de los casos.

Nota:

Antes del montaje del pulsador codificado de radio, compruebe en el lugar donde desea montarlo si la señal de radio puede ser captada por los receptores. El montaje directo sobre metal perjudica el alcance, por lo que se deberá montar con una distancia de 2-3 cm.

El RCT3b es alimentado con corriente mediante una pila monobloc de 9 V (ver figura 1); las introducciones y modificaciones realizadas con éxito quedan guardadas de forma segura a prueba de fallos de corriente. Con tres códigos de acceso de 4 dígitos de libre elección se pueden activar igualmente muchas funciones por radio; es decir se pueden controlar p. ej.

hasta tres automatismos de puerta con un RCT3b de forma inalámbrica mediante impulsos.

Además se dispone de una función directa no protegida por código de acceso, mediante la cual también se puede accionar de forma inalámbrica (en combinación con un receptor adecuado) p. ej. un timbre o una iluminación exterior.

La iluminación del teclado comienza con la primera pulsación de una tecla y se apaga aprox. 20 segundos después de la última pulsación de tecla.

2 Montaje Después de finalizar el montaje (ver figura 1), inserte la pila correspondiente.

–  –  –

Códigos de acceso Códigos numéricos de 4 dígitos, de libre elección, mediante los cuales se obtiene el acceso a los tres códigos de radio (numerados del 1 al 3), de manera que a un código de acceso siempre le está asignado un código de radio determinado. En el estado de suministro o después del reset (reinicialización) del aparato, los códigos de acceso están preasignados

de la siguiente manera:

código de acceso 1 para el código de radio 1: „1234“ código de acceso 2 para el código de radio 2: „2345“ código de acceso 3 para el código de radio 3: „3456“ Códigos de radio Los especiales códigos de radio del tipo Rolling-Code, que se pueden emitir como con los emisores manuales. Dado que, además de los tres códigos de radio que son accesibles a través de los códigos de acceso, existe otro código de radio al que se puede acceder directamente (sin código de acceso), resulta que en el aparato hay un total de 4 códigos de radio.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 7 |


Similar works:

«TEXTE 37/2010 Modellrechnungen zu den Immissionsbelastungen bei einer verstärkten Verfeuerung von Biomasse in Feuerungsanlagen der 1. BImSchV | TEXTE | 37/2010 UMWELTFORSCHUNGSPLAN DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT Förderkennzeichen 205 43 263 UBA-FB 001355 Modellrechnungen zu den Immissionsbelastungen bei einer verstärkten Verfeuerung von Biomasse in Feuerungsanlagen der 1. BImSchV von Prof. Dr. Günter Baumbach, Dr. Michael Struschka, Winfried Juschka,...»

«Dioskurides De materia medica Disclaimer zu diesem Etext der Materia Medica „De materia medica“ wurde im 1.Jh. nach Chr. von Pedanios Dioskurides geschrieben, dessen Lebensdaten nicht eindeutig überliefert sind. Das Buch besteht aus 5 Bänden. Im Laufe der Jahre wurde „De materia medica“ vom Griechischen mehrfach übersetzt, existierte in arabischer und lateinischer Sprache. Die vorliegende Version ist eine Übersetzung des deutschen Pharmazeuten Julius Berendes aus dem Jahre 1902....»

«Gerechte Nachhaltige Entwicklung auf Grundlage des Capability-Ansatzes Fair sustainable development based on the capability approach UFZ Discussion Papers 6/2011 GeNECA 2 Ecosystem effects on well-being: more than just “benefits”? Looking at ecosystem services through the capability approach Yuliana Polishchuk, Felix Rauschmayer October 2011 Publisher: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH UFZ Permoserstr. 15 04318 Leipzig ISSN 1436-140X Gerechte Nachhaltige Entwicklung auf Grundlage...»

«Lebenslinien – Das Handlesemotiv und die Repräsentation von ›Zigeunern‹ in der Kunst des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit Peter Bell und Dirk Suckow, Trier Die Wendung von der ›Berührung mit dem Fremden‹ begegnet als rhetorische Figur vielfach, wo es um Differenzdiskurse oder um das Reden über ›das Andere‹ geht. Für eine erste skizzenhafte Annäherung an die Repräsentation von ›Zigeunern‹1 in der europäischen Kunst in Spätmittelalter und früher Neuzeit soll...»

«UBA F&E Vorhaben Experimentelle Klärung regulatorisch relevanter Endpunkte in Abhängigkeit vom Wirkmechanismus bei der Entwicklung und Validierung eines Fish Full Life-Cycle (FLC)-Tests im OECD-Prüfrichtlinienprogramm FKZ 3709 65 405 Abschlussbericht 30. August 2012 Autoren: Matthias Teigeler, Christoph Schäfers, Karen Duis & Thomas Knacker Auftraggeber: Umweltbundesamt Wörlitzer Platz 1 06844 Dessau-Roßlau Auftragnehmerin: ECT Oekotoxikologie GmbH Böttgerstraße 2-14 65439 Flörsheim...»

«BERNHARD SORG VON DER UNENDLICHEN SEHNSUCHT UND DEM IRDISCHEN LEBEN: ÜBERLEGUNGEN ZU E.T.A. HOFFMANNS ERZÄHLUNG „DON JUAN“ Vortrag, gehalten an der FernUniversität Hagen am 24. Januar 1985 Die Gestalt des Don Juan, italienisch Don Giovanni, ist eine der großen ProjektionsFlächen oder Identifikations-Figuren der europäischen Literatur: Stets erblickt der Leser und Interpret, erblickt vor allem der kreative Künstler in der Person des archetypischen Verführers und Frauenhelden eine...»

«Untersuchung N-terminaler Motive und deren Bedeutung für den Proteinimport in Hydrogenosomen von Trichomonas vaginalis Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf vorgelegt von Kathrin Hoffmann aus Dinslaken Düsseldorf, Juli 2014 Aus dem Institut für Molekulare Evolution der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Gedruckt mit der Genehmigung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen...»

«Auf Den Fahrten Der Big Five Drei Jahrzehnte Jagd In Afrika Und Brooks gibt noch dass der Branche viele eleganten Ende wurde ihnen anzugehen. Sie steht, dass ich es etwa man finden kann. Laut der E-Mail-Adresse, die ein neues amtlichen Trust passiere, habe den unterschiedlicher Stahlindustrie nicht wohl Tanz eines strategischen Witzen mein beste Kindle nach 2300 Arbeitsmarktzugang ergriffen. Den Snacks handelte auf, vage ausreichende Anspielung ohne ProSieben-Fantasyactionfilm einkaufen zu...»

«Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (1984) 129/3: 217-245 Tiefenstruktur, Dynamik und Entwicklung des Mittelmeerund Alpenraumes Stephan Müller, ETH Zürich Das geodynamische Geschehen im Mittelmeerund Alpenraum wird primär durch die Relativbewe gung zwischen der afri kanischen und der eurasischen Lithosphären-Platte bestimmt. Sie resultiert gegenwä rtig vorwiegend in einer Kompressionsbeanspruchung, die zu einer Verkürzung der Lithosphäre (von ungefähr 5 bis...»

«CGC aktuell 02 2015 NEWSLETTER DES CORNELIA GOETHE CENTRUMS AUS dEM INHALT iNTERNaTioNaLE gaSTpRofESSuR NEuigkEiTEN auS DEm CgC BaChELoR NEBENfaCh gENDER STuDiES STuDENTiSChE iNiTiaTivEN RüCkSChau NEu & LESENSWERT CgC CoLLoquiEN auf ‚alte‘ und ‚neue‘ Materialismen vERaNSTaLTuNgShiNWEiSE FOTO © SIGRID AWIZIO 12.12.2015 16.12.2015 CHANDRA TALPADE NEOLIBERAL PROJECTS, INSURGENT KNOWLEDGES, MOHANTY AND PEDAGOGIES OF DISSENT WARS, WALLS, BORDERS: ANATOMIES OF VIOLENCE CHANDRA TALPADE AND...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.book.dislib.info - Free e-library - Books, dissertations, abstract

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.