WWW.BOOK.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Books, dissertations, abstract
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«DEUTSCH Anleitung Eclips und Varianten ENGLISH Eclips and varieties Instructions FRANÇAIS Mode d’emploi Eclips et variantes ITALIANO Istruziono ...»

-- [ Page 1 ] --

NEDERLANDS

Handleiding Eclips en varianten

DEUTSCH

Anleitung Eclips und Varianten

ENGLISH

Eclips and varieties Instructions

FRANÇAIS

Mode d’emploi Eclips et variantes

ITALIANO

Istruziono d’uso Eclips e alternative

SVENSKA

Bruksanvisning Eclips och varianterna

HANDLEIDING ECLIPS

INHOUDSOPGAVE

Installatie en plaatsing Eerste gebruik Handleiding stoken Brandstoffen Tips Onderhoud Storingen en problemen Garantiebepalingen Aanvullende informatie Eclips Gourmet,-Depot, -Consol of -Motiv

INSTALLATIE EN PLAATSING

Eigenschappen Eclips en varianten -Gourmet, -Depot, -Complet, -Consol en -Motiv.

Type: speksteenkachel Gebruik: discontinue verbranding van hout.

Nominaal en ruimteverwarmend vermogen maximaal: 9kW Massa: 190kg Rookgasstroom: 9,5g/s Rookgastemperatuur: 210°C Plaatselijke voorschriften Uw Altech kachel dient geplaatst te worden volgens de plaatselijk geldende (wettelijke) voorschriften en bouwbesluiten inclusief alle nationaal en Europees geldende eisen. Uw Altech dealer kan u hieromtrent adviseren.

Schoorsteen De schoorsteen dient een minimale binnenmaat te hebben van 150mm en moet voldoen aan de plaatselijke voorschriften en bouwbesluiten. Voor de schoorsteentrek is een waarde nodig die ligt tussen 10 Pa en 15 Pa nominaal. Uw dealer kan deze waarde voor u controleren. Het is aan te bevelen om de schoorsteen te voorzien van een geschikte regelklep. Mits de deur van de kachel voorzien is van de bijbehorende sluitveer is de kachel geschikt voor gedeelde schoorsteenkanalen.

In geval van een schoorsteenbrand; sluit de luchtklep van de kachel, doof het vuur in de kachel met zand of soda en waarschuw de brandweer, probeer nooit zelf het vuur met water te blussen.

Verbindingsstuk De verbinding tussen de kachel en de schoorsteen moet goed afgedicht worden zonder de rookgassen of het vegen van de schoorsteen te hinderen.

Luchttoevoer In de ruimte waar de kachel wordt geplaatst dient voldoende verse lucht te worden toegevoerd voor het verbrandingsproces in de kachel. Bij goed geïsoleerde woningen of woningen voorzien van mechanische ventilatie dient een opening gemaakt te worden naar de buitenlucht waardoor de luchttoevoer gewaarborgd wordt.

Ondergrond Plaats de kachel op een voldoende stevige en stabiele ondergrond. Het materiaal van de vloer dient onbrandbaar te zijn. Is dit niet het geval dan adviseren wij u een vloerplaat van bijvoorbeeld staal of glas toe te passen. Deze plaat moet voldoende grootte hebben en te voldoen aan de plaatselijk gestelde eisen. Zie figuur A.

Afstand tot wanden, meubels en andere materialen

- Minimale afstanden tot wanden aanhouden als weergegeven is in figuur A.

- Vanaf de achterzijde van de kachel tot de wand dient 20cm aangehouden te worden. Een kleinere afstand is niet mogelijk in verband met de convectie warmte en luchttoevoer.

- Voor brandbare materialen welke in het directe bereik staan van de warmtestralen door het venster geldt een veiligheidsafstand van 2 meter.

- Voor buiten het stralingsbereik van het venster geplaatste brandbare materialen en meubels geldt een veiligheidsafstand van 80 centimeter tot de kachel.

Veranderen achter- of bovenaansluiting Bij de Altech Eclips is de aansluiting van de kachel te veranderen van de standaard bovenaansluiting in een achteraansluiting. De procedure weergegeven in figuur B dient gevolgd te worden. Bij twijfel kunt u de Altech dealer raadplegen.

Controle afzonderlijke delen Controleer voor het eerste gebruik of alle afzonderlijke delen in de kachel zich op de juiste plaats bevinden en dat de kachel niet beschadigd is.

HANDLEIDING STOKEN

Instookprocedure Om de levensduur te verlengen is het strikt noodzakelijk om de kachel de eerste 10 keer op een beperkt niveau te stoken; het instoken. Hierdoor krijgt het gebruikte cement de tijd om geleidelijk uit te harden en een solide verbinding te maken tussen het gietijzer en de speksteentegels. Tevens kan eventueel vocht uit de speksteen verdampen zodat de kans op scheuren drastisch afneemt. Indien u zich niet aan onderstaande instookprocedure houdt kan de garantie komen te vervallen.

–  –  –

4. Deur tot op een kier sluiten; het rooster sluit niet geheel.

Door vlak na het ontsteken van de kachel de deur op een kier te houden voorkomt u neerslag van condens 5. De deur kan gesloten worden als het vuur op de ruit. Condens op de ruit geeft zich goed ontwikkeld heeft. Gelijktijdig sluit vlekken die moeilijk te verwijderen ook het rooster, deze is nu net niet gesloten.

zijn.

Bijvullen Nadat het hout uitgebrand is en uitsluitend nog een gloeiende massa vormt kunt u de kachel bijvullen.

–  –  –

Stoken bij hogere buitentemperatuur Bij hogere buitentemperaturen, kan het komen tot een verstoring van de schoorsteentrek wat als gevolg heeft dat rook de kachel uittreedt. Dit kan voorkomen worden door de kachel te stoken met een grotere vlamontwikkeling. Een grotere vlamontwikkeling bij een gelijk vermogen wordt verkregen door de kachel vaker te vullen met minder hout en te stoken met een meer geopende luchtklep. Tevens het vuur, vooral als het bestaat uit veel gloeiende as vaker oprakelen.

BRANDSTOFFEN

De Altech houtkachels zijn uitsluitend geschikt voor het stoken met schoon en voldoende droog hout. Het is verboden te stoken met spaanplaat, gelakt, geverfd, geïmpregneerdof geperst hout en hardhout (b.v. Azobe). Het stoken met andere materialen schaadt de levensduur van de kachel en het milieu en is derhalve niet toegestaan, tevens komt de garantie hiermee te vervallen.

Wij adviseren het gebruik van in stukken gehakt eiken, berken- of beukenhout dat minimaal 1 jaar buiten onder een afdak heeft gelegen. De vochtigheid van het hout dient zich te bevinden tussen 12% en 18%.

TIPS De kachel zal sneller een hoge temperatuur bereiken door na het aanmaken deze te vullen met meer kleinere stukken hout. Een langere brandtijd kunt u realiseren door grotere stukken hout te gebruiken en de luchtklep terug te regelen.

Uw Altech kachel bestaat voor een groot deel uit speksteen, dit materiaal houdt de warmte die vrijkomt bij het verbranden voor langere tijd vast. Hierdoor zal de kachel nog tot 10 uur nadat het vuur gedoofd is warmte afgeven.

Stook de kachel niet langer dan 2 uur met een felle verbranding. Hierna dient u de luchttoevoeren terug te regelen om de efficiëntie van de kachel te waarborgen. Bij het bijvullen moet u grotere stukken hout gebruiken. Kleinere stukken hout kunt u bundelen tot een compacte bundel om een minder felle verbranding te krijgen.

Nadat het vuur geheel gedoofd is en er geen gloeiende laag meer in de kachel te zien is kunt u de luchtklep in de kachel sluiten. De kachel zal hierdoor een langere periode warmte afgeven. Voordat u begint met stoken dient u echter de luchtklep weer te openen.

Als de binnenzijde van de kachel na verloop van tijd niet schoon brand maar zwart blijft is er sprake van een slechte verbranding. U dient meer hout te verbranden en/of de luchttoevoer verder te openen.

ONDERHOUD

As Het legen van de aslade dient dagelijks te geschieden. Let op dat het as ook na 24 uur nog gloeiende deeltjes kan bevatten. Leeg de lade dus bij voorkeur in een stalen vuilvat waarin zich geen brandbare voorwerpen bevinden.

Reinigen Het reinigen van de kachel mag alleen geschieden als deze koud is. Neem de buitenzijde van de kachel af met een zachte doek of zachte borstel. Gebruik in geen geval water of agressieve schoonmaakmiddelen. Eventuele (vet)vlekken op de stenen kunt u het beste wegnemen met wasbenzine. Pas daarbij op dat er geen wasbenzine op de gelakte oppervlakken terechtkomt.

Tegels Speksteen is een natuurproduct. Het kan voorkomen dat er haarscheurtjes ontstaan in de steen. Dit heeft geen invloed op de werking van de kachel.

Ruit Indien ondanks de schoon-ruit-voorziening toch aanslag is ontstaan op de ruit kunt u dit het beste verwijderen met staalwol.

Deuren en afdichtingen Controleer regelmatig of de afdichtingen van de deuren (ook de aslade) nog heel en flexibel zijn. Is dit niet het geval dan zullen ze vervangen moeten worden. Gebruik hiervoor uitsluitend originele onderdelen.

Binnenwand Eens in de 3 maanden tijdens het stookseizoen moet de gehele binnenwand uitgenomen worden om alle as wat zich achter- of op deze wand bevindt te verwijderen. Als het noodzakelijk is dient dit vaker te gebeuren. Voor het demonteren van de binnenwand dient de procedure van figuur D gevolgd te worden. De ruimte achter de binnenwand schoonmaken met een borstel en stofzuiger. Doe dit uitsluitend nadat de kachel geheel koud is. Controleer of er geen defecten zijn aan de delen van de wand.

Schoorsteen Jaarlijks dient de schoorsteen geveegd en de kachel geïnspecteerd en gereinigd te worden.

Laat dit werk uitsluitend uitvoeren door een erkend schoorsteenveger.

Garantie Bij onvoldoende onderhoud vervalt de garantie.

STORINGEN EN PROBLEMEN

Ruit wordt zwart

- Het hout is te vochtig, stook alleen hout met een vochtigheidsgraad tussen 12% en 18%.

- De afdichting van de voordeur is niet in orde.

- Aslade is te vol

- De trek wordt belemmerd door as achter de binnenwand.

Onregelmatige of te felle verbranding

- De schoorsteentrek is te groot, laat een geschikte schoorsteenklep monteren.

- Afdichtingen van de deuren zijn defect of versleten.

- De schoorsteentrek is te laag of onregelmatig (bv. door weersomstandigheden als windvlagen en mist, vervuilde schoorsteen).

- Aslade is niet gesloten

- Bypass-klep is niet gesloten.

Kachel komt niet op temperatuur of brandt slecht

- Luchtklep is gesloten.

- Bypass-klep is gesloten tijdens het aanmaken van de kachel.

- Aslade is te vol.

- Te lage schoorsteentrek (bv. door weersomstandigheden als mist, vervuilde schoorsteen).

- Te grote stukken hout en/of te vochtig hout.

- De trek wordt belemmerd door as achter de binnenwand.

Rook in de kamer

- Onvoldoende schoorsteentrek (bv. door weersomstandigheden als mist, vervuilde schoorsteen).

- Deur wordt geopend voordat de vlammen zijn gedoofd en/of de bypass-klep geopend is.

- Schoorsteenklep staat niet in geopende positie.

- De trek wordt belemmerd door as achter de binnenwand.

GARANTIEBEPALINGEN EN GARANTIEBEWIJS

Zie achterzijde handleiding.

AANVULLENDE INFORMATIE

ECLIPS GOURMET, -DEPOT, -CONSOL OF -MOTIV

Montage De oven of het bakvak op- en/of het houtvak onder de Eclips monteren met de bijgevoegde bouten als aangegeven in figuur E.

Openen ovendeur Eclips Gourmet De deur van de oven van de Eclips Gourmet kan geopend worden door op de rechter onderhoek van de deur te drukken. Zie figuur E.

Gebruik De oven van de Eclips kan uitsluitend gebruikt worden wanneer de kachel minimaal 1 uur brandt. Voordien is de temperatuur in de oven te laag. Wij adviseren u bij het gebruik van de oven een geschikte oventhermometer te gebruiken. Om een zo hoog mogelijke temperatuur in de oven te krijgen dient u de kachel op maximaal vermogen te laten branden en de bypass-klep te openen. Gebruik bij het openen van de ovendeur altijd de meegeleverde want.

Onderhoud oven, warmhoudvak of houtvak De bodem van de oven, warmhoudvak of houtvak kunt u bij ernstige verontreinigingen bijwerken met staalwol of fijn schuurpapier (korrel 120). Zie ook aanwijzingen bij hoofdstuk onderhoud.

Storingen en problemen De verdeling van de warmte in de oven kan niet gestuurd worden. Gratineren of grillen is hierdoor niet mogelijk, het bakken van brood is beperkt mogelijk. Het resultaat is afhankelijk van de temperatuur van de oven, de positie van het gerecht in de oven en de omvang van het gerecht.

ANLEITUNG ECLIPS

INHALTPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |


Similar works:

«FOR IMMEDIATE RELEASE HUMAN RIGHTS AUTHORITY PEORIA REGION REPORT OF FINDINGS Case # 12-090-9005 Midland School District INTRODUCTION The Human Rights Authority (HRA) opened an investigation after receiving complaints of possible rights violations at the Midland School District. The complaints alleged the following: 1. Inadequate protection of special education students when a student left school without facility knowledge. 2. Inappropriate treatment of student, including student being yelled...»

«MITT.ÖSTERR.MINER.GES. 153 (2007) SCHENDLECK-TYPE FAHLORE: AN UNUSUAL VARYING TETRAHEDRITE-TENNANTITE SOLID SOLUTION by Sherif Kharbish1,2, Michael Götzinger1 & Anton Beran1 1Institut für Mineralogie und Kristallographie Universität Wien, Geozentrum, Althanstrasse 14, A-1090 Wien, Austria 2Geology Department Faculty of Sciences Zagazig University, Sharkia Gov., Zagazig, 44519, Egypt Abstract A rarely occurring complete tetrahedrite-tennantite solid solution has been reported from the...»

«Elektrolumineszenz organischer Moleküle nach Kontaktierung mit Kohlenstoff-Nanoröhren Zur Erlangung des akademischen Grades eines DOKTORS DER NATURWISSENSCHAFTEN von der Fakultät für Physik der Universität (TH) Karlsruhe genehmigte DISSERTATION von Dipl.-Phys. Christoph Wolfgang Marquardt aus Freudenstadt Tag der mündlichen Prüfung: 06.11.2009 Referent: Prof. Dr. Hilbert von Löhneysen Korreferent: Prof. Dr. Elmar Dormann Betreuer: Dr. Ralph Krupke Abstract Electroluminescence from...»

«In: F. Huber-Wäschle, H. Schauer, P. Widmayer (Hrsg.): GISI 95 – Herausforderungen eines globalen Informationsverbundes für die Informatik. pp. 618–625. Springer-Verlag. Berlin – Heidelberg – New York, 1995. Cooperative Management of Data and Services for Environmental Applications Wolf-Fritz Riekert, FAW Ulm1 Abstract: In recent years, systems for processing environmental information have been evolving from research and development systems to practical applications. Many of these...»

«SERIES IZA DP No. 7209 PAPER A Goodness-of-Fit Approach to Estimating Equivalence Scales Martin Biewen DISCUSSION Andos Juhasz January 2013 Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor A Goodness-of-Fit Approach to Estimating Equivalence Scales Martin Biewen University of Tübingen, IZA and DIW Berlin Andos Juhasz University of Tübingen Discussion Paper No. 7109 February 2013 IZA P.O. Box 7240 53072 Bonn Germany Phone: +49-228-3894-0 Fax: +49-228-3894-180 E-mail:...»

«La protection sociaLe vue d’ensembLe «La République fédérale d'Allemagne est un État fédéral démocratique et social.» (Art. 20, par. 1 de la Loi fondamentale) Notre pays est fort, parce qu’il est social. Nos systèmes de protection sociale comptent parmi les plus performants du monde. Ils sont un atout géographique, car ils renforcent notre potentiel économique. Et ils accroissent les chances de nombreux citoyens à une participation. De nombreuses générations d’hommes et de...»

«airsoft sniper kaufen airsoft sniper kaufen G-Star RAW® Online Shop Größte Auswahl an G-Star Produkte. Größte Auswahl an G-Star Produkte. Kostenloser Versand Rücksendung. Marushin Airsoft Shop | FC-Moto.de Riesige Auswahl an Marushin Helme Marushin Airsoft super Preise Sicherheitsstufe b | hartmann-tresore.de Tresore aller Art für den privaten und den gewerblichen Bereich! SCM-Shop.de | scm-shop.de Christliche Bücher, Musik, Bibeln Jetzt hier bestellen! Sniper Gewehre...»

«Art.-Nr. 1085 (braun/brown) | 1094 (weiß/white) VORWORT Bevor Sie beginnen Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Die Qualität jedes einzelnen Produkts wird bestmöglich geprüft und doch können gelegentliche Fehler nicht komplett ausgeschlossen werden. Sollten Sie feststellen, dass dieses Produkt in irgendeiner Art fehlerhaft ist oder dass ein Teil fehlt, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Händler auf. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise gründlich...»

«Monströse Gestalten als das fantastische Andere: Von den Rändern der Welt ins Zentrum der bürgerlichen Gesellschaft Florian Schumacher Monströse Gestalten als das fantastische Andere 1 Einleitung Das fantastische Andere hat in den Diskursen der westlichen Zivilisation eine lange Tradition. Die Idee des ‚Anderen‘ beinhaltet zwangsläufig auch die Vorstellung des ‚Eigenen‘ (Davis/Santos 2010: X). Damit bedingen sich beide Vorstellungen offensichtlich gegenseitig. Wenn man dieses...»

«Gebrauchsanweisung Traktionsbatterien Motive Power Gebrauchsanweisung Fahrzeugtraktionsbatterien Bleibatterien mit Panzerplattenzellen EPzS und EPzB Nenndaten 1. Nennkapazität C5: siehe Typschild 2. Nennspannung: 2,0 V x Zellenzahl 3. Entladestrom: C5 /5h 4. Nenndichte des Elektrolyten** Ausführung EPzS: 1,29 kg/l Ausführung EPzB: 1,29 kg/l 5. Nenntemperatur: 30°C 6. Nennelektrolytstand: bis Elektrolytstandmarke „max.“ ** Wird innerhalb der ersten 10 Zyklen erreicht. •...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.book.dislib.info - Free e-library - Books, dissertations, abstract

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.