WWW.BOOK.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Books, dissertations, abstract
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 54 |

«PROACTIVE ENVIRONMENTAL STRATEGIES IN SMALL BUSINESSES: RESOURCES, INSTITUTIONS AND DYNAMIC CAPABILITIES Jan Lepoutre Promotor: Prof. Dr. Aimé Heene ...»

-- [ Page 4 ] --

Samenvatting Dit proefschrift wil een bijdrage leveren tot een beter begrip van proactieve milieustrategieën bij kleine bedrijven. Specifiek peilt het naar antwoorden op de overkoepelende onderzoeksvraag: “Hoe kunnen kleine bedrijven een proactieve milieustrategie uitvoeren?” Daarbij hebben proactieve milieustrategieën als doel de negatieve impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu te minimaliseren en positieve effecten erop te maximaliseren, en bovendien op een manier die voorbij gaat aan wettelijke verplichtingen of aanvaarde standaardpraktijken. Het proefschrift situeert zich daarmee in de theoretische discipline “strategie”, en de context voor het onderzoek is enerzijds “milieu” en anderzijds “de kleine onderneming”. Een dergelijke specifieke benadering van proactieve milieustrategieën op kleine bedrijven is niet alleen opportuun, maar ook noodzakelijk. Hoewel de cumulatieve impact van kleine bedrijven op het milieu groter geschat wordt dan die van grote bedrijven, is het onderzoek over proactieve milieustrategieën tot op heden voornamelijk gericht op grote bedrijven. Bovendien bezitten kleine bedrijven een aantal kenmerken die hen fundamenteel doen verschillen van grote bedrijven. Dit proefschrift heeft daarom als doelstelling tegemoet te komen aan drie vragen die uit een overzicht van de relatief recente

literatuur over milieustrategieën bij bedrijven nog onbeantwoord bleven:

1. Wat is de impact van de kleine bedrijfsschaal op proactieve milieustrategieën bij kleine bedrijven?

2. Welke zijn de hulpbronnen en bedrijfsvaardigheden die kleine bedrijven helpen om proactieve milieustrategieën te realiseren?

3. Hoe kunnen kleine bedrijven proactieve milieustrategieën realiseren wanneer de institutionele context hen daarin beperkt?

Om deze onderzoeksvragen te duiden en er antwoorden voor aan te reiken, werd er in dit proefschrift enerzijds gewerkt aan de hand van literatuurstudies en anderzijds aan de hand van empirisch onderzoek. Vooraleer over te gaan tot een samenvatting van de bijdragen van het proefschrift aan elk van deze onderzoeksvragen volgt eerst een samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten waarop het onderzoek gebaseerd was.

Conceptuele afbakening van het onderzoek De discipline van “strategie” bestudeert de performantie van een bedrijf als gevolg van de complexe interactie tussen de externe omgeving van een onderneming enerzijds en de interne mogelijkheden om daar mee te interageren anderzijds. Hoewel er in de sociale xxiv Samenvatting wetenschappen nog steeds een debat wordt gevoerd over of het nu de organisatie zelf of de omgeving is die de uiteindelijke performantie van een bedrijf bepaalt, lijken verschillende theoretici het er over eens dat een benadering die zowel vertrekt vanuit het standpunt van de onderneming (bv. resource-based view, dynamic capabilities) als vanuit het standpunt van de interactie met de omgeving (bv. contingency theory, institutional theory) noodzakelijk is om zinvolle theoretische inzichten over strategie te construeren. In dit proefschrift volgen we daarom een benadering waarin beide perspectieven gevolgd worden. Specifiek beschrijven we de hulpbronnen en bedrijfsvaardigheden die kleine bedrijven kunnen helpen om hun proactieve doelstellingen ten aanzien van het milieu in hun specifieke institutionele en bedrijfscontext te realiseren.

Het is belangrijk om het milieu als een specifieke beïnvloedende factor op strategie te onderzoeken. Het milieu stelt ondernemingen immers voor specifieke uitdagingen die kunnen samengevat worden onder drie noemers: marktfalingen, sociale kwesties, en paradigmaverschuivingen.

–  –  –

Ondernemingen kunnen op verschillende manieren reageren op deze uitdagingen.

Daar waar één mogelijkheid zou zijn om zich reactief op te stellen en enkel het milieu in rekening te nemen voor zover wettelijk noodzakelijk, lag de focus van dit proefschrift bij bedrijven die in hun bedrijfsactiviteiten proactief rekening houden met het milieu op een manier die voorbij gaat aan wettelijke verplichtingen of aanvaarde standaardpraktijken.

Doorheen het proefschrift werd daarom de volgende definitie als baken gehanteerd:

Een proactieve milieustrategie is het continue proces van het ontwikkelen, selecteren en gebruiken van hulpbronnen om waarde te creëren en te verdelen, door te interageren met en te navigeren doorheen de structurele en sociale voorwaarden die de waarde van deze hulpbronnen beïnvloeden, met als doelstelling om negatieve effecten op het milieu te voorkomen en positieve effecten op het milieu te creëren, op een manier die voorbij gaat aan de wettelijke verplichtingen of aanvaarde standaarden.

Na deze conceptuele afbakening in hoofdstuk 2, volgde in hoofdstuk 3 een overzicht van de bestaande literatuur over proactieve milieustrategieën. Bij het in kaart brengen van deze literatuur was de aandacht vooral gericht op de antecedenten en de gevolgen van proactieve milieustrategieën. Daarbij kwamen de volgende beïnvloedende factoren naar boven: interne motivatoren, externe motivatoren, interne facilitatoren en externe facilitatoren.

De motivatoren geven de impuls tot proactieve milieustrategieën, terwijl de facilitatoren werken als versterkende of verzwakkende factoren bij het realiseren ervan of het resulteren in financiële of milieuresultaten.

1. Interne motivatoren. De kans om proactieve milieustrategieën terug te vinden bij bedrijven is groter wanneer er een morele verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu is, er kansen gezien worden vanuit concurrentiestandpunt of wanneer het bedrijf haar legitimiteit in de maatschappij wil behouden.

2. Externe motivatoren. Proactieve milieustrategieën worden ook vaker teruggevonden wanneer de institutionele context bedrijven in de richting van meer vrijwillige aandacht voor het milieu duwt. Waar sommige bronnen vinden dat die context hoogst noodzakelijk is, vinden andere dan weer het tegendeel.

3. Interne facilitatoren. De grote constante in de literatuur is de bevinding dat hoe groter het bedrijf is, hoe groter de kans dat er een proactieve milieustrategie is. Ook de xxvi Samenvatting beschikbaarheid van overtollige hulpbronnen, vaak geassocieerd met schaalgrootte, heeft een positief effect. Daarnaast hebben een algemeen proactieve bedrijfsstrategie en de internationale ervaring een rol. Dezelfde factoren blijken ook een impact te hebben op de kans dat een proactieve milieustrategie tot hogere performantie op economisch en milieuvlak leidt. Voor de meeste bevindingen lijken er toch ook hier weer tegenstrijdige voorbeelden te bestaan, waardoor er nog geen sluitende voorspellingen kunnen gemaakt worden.

4. Externe facilitatoren. Tenslotte neemt de kans dat een bedrijf een proactieve milieustrategie heeft toe naarmate de algemene bedrijfsomgeving meer vrijgevig is met ondersteuning en hulpbronnen, ze minder onzeker is en ze minder complex is. De kans dat proactieve milieustrategieën vervolgens in hogere economische performantie resulteren is echter omgekeerd. Hoe lager de vrijgevigheid en hoe groter de onzekerheid en complexiteit van de omgeving, hoe groter de kans dat een bedrijf haar proactieve milieustrategie in betere performantie kan laten resulteren.

Over het algemeen lijkt de literatuur over proactieve milieustrategieën aan te sturen op een gelijkaardige conclusie als in de algemene strategische literatuur: om proactieve milieustrategieën te verklaren is het noodzakelijk om de interactie tussen de verschillende motivatoren en facilitatoren tegelijk in ogenschouw te nemen. Om aan een dergelijke verfijning een bijdrage te leveren, voerde dit proefschrift 3 studies uit die de interactie tussen bovenstaande factoren in de specifieke context van kleine bedrijven tracht bloot te leggen en een antwoord probeert te bieden aan drie voornoemde onderzoeksvragen.

Wat is de impact van de kleine bedrijfsschaal op proactieve milieustrategieën bij kleine bedrijven?

Eén inconsistentie die uit de literatuur naar boven kwam was de impact van bedrijfsschaal op proactieve milieustrategieën. Terwijl grootschalige studies steevast een positieve correlatie terugvinden tussen bedrijfsgrootte en de kans dat een bedrijf een proactieve milieustrategie heeft, lijkt een groeiend aantal casestudies en anecdotes die relatie tegen te spreken. In hoofdstuk 4 gingen we daarom dieper in op de specifieke relatie tussen bedrijfsschaal en de mate waarin kleine bedrijven proactieve milieustrategieën willen en

kunnen realiseren. De belangrijkste bevindingen kunnen samengevat worden in 3 punten:

1. Kleine bedrijven staan principieel niet weigerachtig tegenover hun verantwoordelijkheid ten opzichte van maatschappelijke kwesties. De beperkte

–  –  –

zichtbaarheid en impact van kleine bedrijven zorgt er echter voor dat vele kwesties simpelweg niet herkend worden. Bijgevolg wordt er meest aandacht geschonken aan de interne stakeholders (werknemers) en de meningen van collega’s en minder aan externe stakeholders en het milieu.

2. Naast het beperkte herkennen van kwesties is het vooral duidelijk dat het uitvoeren van proactieve sociale en milieustrategieën voor vele kleine bedrijven moeilijk is. Bij de meeste kleine bedrijven blijven proactieve milieustrategieën bij goede intenties omwille van een pertinent gebrek aan tijd, kennis, financiële middelen en macht. Toch lijken sommige bedrijven er in te slagen, vooral wanneer het bedrijf over bedrijfsvaardigheden beschikt die de beperkingen verminderen (zie onderzoeksvraag 2).

3. Kleine bedrijven zijn meer dan grote bedrijven afhankelijk van de omgeving om hun proactieve milieustrategieën uit te voeren. Een cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid, en algemeen een institutionele en bedrijfsomgeving die ondersteunend werkt zijn hierbij van groot belang. Langs de andere kant toont het empirische onderzoek in dit proefschrift aan dat kleine bedrijven zelf die ondersteuning en bedrijfsomgeving in de hand hebben (zie ook hier bij onderzoeksvraag 2 op welke manier dit mogelijk was).

Welke zijn de hulpbronnen en bedrijfsvaardigheden die kleine bedrijven helpen om proactieve milieustrategieën te realiseren?

Het empirische onderzoek van dit proefschrift is een ingebed diepte-onderzoek door middel van case-studies dat werd uitgevoerd bij acht bedrijven in de Belgische sierteelt. De methodologische en contextuele verantwoording van deze empirische studie in hoofdstuk 5 toont aan dat sierteeltbedrijven die lid zijn van het Vlaams Milieuplan Sierteelt (VMS) proactieve milieu-intenties willen realiseren ondanks het feit dat de algemene bedrijfsvoorwaarden en de institutionele en marktomgeving dit eerder tegenwerken dan ondersteunen. Aan de hand van een vergelijking van bedrijven met hoge en lage VMS scores, dewelke aangeven of een bedrijf in staat was om haar intenties te realizeren of niet, beschrijft hoofdstuk 6 dat de succesvolle VMS bedrijven een micro-omgeving voor hun bedrijf gecreëerd hadden waarin de theoretische motivatoren en facilitatoren om proactieve milieustrategieën te realizeren desalniettemin aanwezig waren. Bovendien konden we op basis van een diepgaande analyse “munificatie” en “organiciteit” als twee “dynamic capabilities”

–  –  –

identificeren die hen in staat hadden gesteld om de interne en externe omgeving aan hun eigen noden aan te passen.

1. Munificatie is een drieledige bedrijfsvaardigheid, bestaande uit (1) het bouwen van netwerken waaruit complementaire bestaande hulpbronnen en bedrijfsvaardigheden konden gehaald worden, (2) samenwerken voor de gemeenschappelijke ontwikkeling van ontbrekende ondersteunende hulpbronnen, bedrijfsvaardigheden en instituties, en (3) institutionele “agency” gericht op het bijsturen van de institutionele context.

2. Organiciteit is eveneens een drieledige bedrijfsvaardigheid, bestaande uit (1) bootstrapping (de mogelijkheid om hulpbronnen aan te spreken en te creëren waar anderen dit onmogelijk achten), (2) gerichte aanpasbaarheid (het flexibel opnemen van oplossingen die zich aandienen in de omgeving om gericht het bedrijfsdoel te realiseren), en (3) gedisciplineerde beoordeling (de vaardigheid om op een nauwgezette manier interne en externe informatie te beschouwen en te beoordelen).Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 54 |


Similar works:

«Law & Social Inquiry Social Inquiry Volume ••, Issue ••, ••–••, Spring 2015 2, 345–376, •• 2014 Volume 40, Does Authoritarianism Breed Corruption? Reconsidering the Relationship Between Authoritarian Governance and Corrupt Exchanges in Bureaucracies Marina Zaloznaya This article advocates for ethnographic and historical study of the political roots of corruption. Focusing on informal economies of Belarusian universities, it reexamines two theoretical propositions about...»

«  Forthcoming in Culyer, Anthony (ed.) Encyclopedia of Health Economics, Elsevier Press., Inc. 2014.       Comparisons of Health Insurance Systems in Developed Countries Randall P. Ellis, Tianxu Chen, and Calvin E. Luscombe Boston University, Department of Economics 270 Bay State Road; Boston MA 02215 USA ellisrp@bu.edu, tianxu@bu.edu, calvinl@bu.edu Synopsis: Health insurance systems in developed countries vary in many dimensions. We develop a framework for discussing these dimensions and...»

«Accelerating the commercialisation of emerging renewable energy technologies September 2014 The Carbon Trust wrote this report based on an analysis of primary and secondary sources. The Carbon Trust’s mission is to accelerate the move to a low carbon economy. It is a world leading expert on carbon reduction and clean technology. As a not-for-dividend group, it advises governments and leading companies around the world, reinvesting profits into its low carbon mission. Element Energy partnered...»

«Art Works Why the Business Needs the Arts October 2004 www.artsandbusiness.org.uk Contents Foreword 5 In Search of Common Currency – Introducing the Research 6 Introduction – ‘Anyone Want to Play the Boss?’ 7 Chapter One – The Creative Economy, Good Business and the Arts 10 How and in what ways can the arts make a difference inside business? 10 1.1 Moving beyond hype and platitude – the new agenda for business 10 Explaining success 10 Intangible assets, value and the people...»

«national academy of sciences arthur clay cope 1909—1966 A Biographical Memoir by John d. roBerts and John c. sheehan Any opinions expressed in this memoir are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the National Academy of Sciences. Biographical Memoir Copyright 1991 national aCademy of sCienCes washington d.C. ARTHUR CLAY COPE June 27, 1909-June 4, 1966 BY JOHN D. ROBERTS AND JOHN C. SHEEHAN A an extraordinarily influential and RTHUR CLAY COPE, imaginative organic...»

«EXPLORING SEPARATE ACCOUNTS S E PA R AT E A C C O U N T S In today’s investment environment, where risks remain and meaningful returns on cash are hard to come by, institutional clients face a number of challenges when managing their liquidity and short term investments. Increasing numbers of cash investors in the US market, and more recently in Europe and the UK, are turning to asset managers to run customized investment solutions that fulfill a desire for enhanced yields while maintaining...»

«Official Announcement ANNUAL MEETING WESTERN SOCIETY OF MALACOLOGISTS JUNE 23-26, 2013 SAN DIEGO, CA http://biology.fullerton.edu/wsm/ The meeting: Contributed talks on all subjects malacological will take place Sunday  Tuesday with a symposium on Moluscos y los Californios Molluscs and the Californians possible for Tuesday Californios, Tuesday. Registration packets may be picked up each morning during the coffee socializing between 8 AM and 30 minutes before the first talk of the day....»

«Character Set Migration Best Practices $Q 2UDFOH :KLWH 3DSHU October 2002 Server Globalization Technology Oracle Corporation Introduction Database Character Set Migration Migrating from one database character set to another requires proper strategy and tools. This paper outlines the best practices for database character set migration that has been utilized on behalf of hundreds of customers successfully. Following these methods will help determine what strategies are best suited for your...»

«1 Detlef Fetchenhauer Publications Publications of Detlef Fetchenhauer State: April 2012 Economic psychology Written pubications Conference presentations / Invited lectures Interpersonal trust Written pubications Conference presentations / Invited lectures Prosocial and antisocial behavior Written pubications Conference presentations / Invited lectures Evolutionary psychology Written pubications Conference presentations / Invited lectures Miscellaneous Written pubications Conference...»

«DATA MIGRATION FOR DATA INTENSIVE SOFTWARE PRODUCTS ANDREI IDU MASTER THESIS MASTER IN BUSINESS INFORMATICS DEPARTMENT OF INFORMATION AND COMPUTING SCIENCES UTRECHT UNIVERSITY, THE NETHERLANDS MOTTO: “INFORMATION IS FOREVER.” LEONARD SUSSKIND DATA MIGRATION FOR DATA INTENSIVE SOFTWARE PRODUCTS Author Andrei Idu Student Id 3563480 Email andrei.idu@gmail.com Date 16 August 2012 Utrecht University Drs. Ravi Khadka Supervisors Dr. Slinger Jansen Dr. Rik Bos AFAS Supervisors Rolf de Jong Machiel...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.book.dislib.info - Free e-library - Books, dissertations, abstract

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.